Personskaderett

Vårt firma har betydelig erfaring med personskadesaker. Disse sakene kan være meget komplekse og krever ekspertise. Du bør derfor ikke stå alene med en personskadesak og du bør heller ikke overlate den til en advokat som ikke kan personskade. I disse sakene betaler som oftest forsikringen din advokatregning. Du har således meget lite å tape på å la deg bistå av en advokat som har spesialisert deg på personskade. Våre advokater har tyngre erfaring fra forsikringsbransjen og vet hva som er viktig å vektlegg. I personskadesaker tilbyr vi gratis vurdering av din sak. Send oss en henvendelse. Detter er helt uforpliktende. Du kan også lese våre artikler her eller på vår infoside advokatveiledning.no.

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader. Det er viktig at du som skadelidt kjenner til hvilke rettigheter du har til erstatning. Vårt advokatfirma har advokater som har personskadeskade som spesialfelt og har håndtert mange mc-ulykker. Vi sørger for at du får den erstatningen du har krav på ved personskade. Ved MC-ulykke har skadelidte krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Forsikringsselskapet er pliktet til å dekke dine advokatutgifter.Les mer

Advokatbistand ved personskade

Advokatbistand ved personskade

Har du blitt påført personskade er det viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har i forbindelse med et personskadeoppgjør. Den kanskje viktigste rettigheten du har er at du kan kreve at skadevolder dekker dine utgifter til advokat. Rett til advokatbistand gjelder i forbindelse med erstatning ved trafikkulykke, yrkesskade, voldsoffererstatning og pasientskade når ansvaret er klarlagt. En personskadeadvokat besitter særskilt kompetanse om personskadeerstatning og sørger for at du får en korrekt og rettferdig erstatning. Ta gjerne kontakt med en personskadeadvokat hos oss og få en gratis samtale eller førstevurdering av saken.Les mer

Erstatning ved yrkesskade

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så tidlig som mulig, slik at ingen frister blir oversittet. Erstatning ved yrkesskade er ikke så lett som mange tror. For det første oppstår spørsmålet om ulykken eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade. For det andre må det tas stilling til om skadene du sliter med er en følge av yrkesskaden - dette er et spørsmål om årsakssammenheng. Dernest skal erstatning ved yrkesskade utmåles. Ved utmåling av erstatningen dekker selskapet nødvendige utgifter til advokat. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende og førstegangsvurdering av sakenLes mer

Erstatning ved trafikkulykke

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles en individuell erstatning. Erstatning ved trafikkulykke kan være komplisert og vanskelig. Forsikringsselskapet er ofte representert med juridiske saksbehandlere og advokater. Styrkeforskjellen mellom partene er stor, noe som kan være uheldig. Vær klar over at du som skadelidt ved trafikkulykke har krav på juridisk bistand fra advokat. Kostnadene til advokat betales av forsikringsselskapet såfremt de er rimelige og nødvendige. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller en vurderingen av saken.Les mer