Barnerett

Vi har mange saker innenfor barnerett. Vi jobber særlig med barnevern og barnefordeling. Flere av våre advokater møter jevnlig i Fylkesnemnda for å bistå i barnevernssaker. Dette er saker som er meget krevende å håndtere alene. Det samme er tilfellet når mor og far ikke klarer å bli enig om omsorgssituasjonen for sine barn. Har du en sak innen barnerett kan du ta kontakt med oss for en helt uforpliktende vurdering av din sak. Våre barnerettadvokater har strengt taushetsplikt. Du kan således føle deg trygg på diskret behandling av din sak. Les gjerne våre artikler her eller på advokatveiledning.no.

Akuttvedtak etter barnevernloven

Akuttvedtak etter barnevernloven

Barnevernloven § 4-6 regulerer adgangen til å fatte midlertidige vedtak i akutte situasjoner for barnet. I noen tilfeller kan det haste med å fatte et vedtak. Er situasjonen av en slik art og akutt alvorlig kan det fattes såkalt akuttvedtak etter barnevernloven. Det er særbestemmelser som regulerer adgangen til å fatte akuttvedtak. Akuttvedtak etter barnevernloven er midlertidige. Situasjonen for barnet skal avklares innen en viss tid. Foreldre opplever det ofte som svært inngripende at det fattes akuttvedtak. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat. Du har krav på fri rettshjelp i de tilfeller der det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd.Les mer

Vedtak om omsorgsovertakelse

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat. Erfaringsmessig er det vanskelig å ta en slik sak alene. Mange foreldre føler seg misforstått eller uriktig behandlet i barnevernssaker. Det kan ofte være en trygghet å la seg bistå av en advokat hvis det vurderes vedtak om omsorgsovertakelse. I saker som gjelder omsorgsovertakelse, mottar Fylkesnemnda saken av barneverntjenesten. Det er Fylkesnemnda som eventuelt fatter vedtak om omsorgsovertakelse.Les mer

Samvær ved barnefordelingssak

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast - herunder den daglige omsorgen, og uenigheter omkring samvær ved barnefordelingssak. Det klare utgangspunktet i norsk rett er at både barnet og foreldrene har en rett til samvær med hverandre. Hvilket samvær som skal fastsettes, herunder samværets omfang, er ofte roten til konflinkt mellom foreldrene i en barnefordelingssak.Les mer

Foreldreansvar og daglig omsorg

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om barnefordeling. Barnefordeling er en fordeling av hvor barnet skal bo fast, hvor mye samvær det skal være mellom barnet og den forelderen som barnet ikke bor fast hos, og om en eller begge foreldrene skal ta del i foreldreansvaret. Det er flere viktige hensyn og prinsipper som ligger til grunn for de vurderinger som tas i forbindelse med foreldreansvar og daglig omsorg. Det overveiende hensynet i alle saker hva gjelder barn, er hva som er til barnets beste. Barnets beste er en konkret vurdering og det er viktig å ha dette i mente i alle saker og vurderinger som gjelder barn. Saker som gjelder forelderansvar og daglig omsorg reguleres av Lov om Barn og foreldre av 1981 (barneloven).Les mer

Innlegg om barnerett

Innlegg om barnerett

I forbindelse med barnevernssaker bistår vi klienter i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak.Les mer