Barnerett

Vi har mange saker innenfor barnerett. Vi jobber særlig med barnevern og barnefordeling. Flere av våre advokater møter jevnlig i Fylkesnemnda for å bistå i barnevernssaker. Dette er saker som er meget krevende å håndtere alene. Det samme er tilfellet når mor og far ikke klarer å bli enig om omsorgssituasjonen for sine barn. Har du en sak innen barnerett kan du ta kontakt med oss for en helt uforpliktende vurdering av din sak. Våre barnerettadvokater har strengt taushetsplikt. Du kan således føle deg trygg på diskret behandling av din sak. Les gjerne våre artikler her eller på advokatveiledning.no.

Barnevernssak for Fylkesnemnda

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter at barneverntjenesten har undersøkt meldingen og barnets omsorgssituasjon, vil barneverntjenesten vurdere om saken skal tas videre.Les mer

Advokat i barnevernssak

Advokat i barnevernssak

Allerede fra tidspunktet foreldrene får vite at barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, oppleves dette ofte som svært dramatisk og vanskelig for foreldrene. Mange opplever det som en viktig støtte å ha en advokat som kan tale deres sak. Våre advokater har erfaring med barnevernssaker. Vårt kontor bistår gjerne som advokat i barnevernssak.Les mer

Rettssak – barnefordeling

Hvis foreldre står fast og ikke kommer noen vei med barnefordelingen kan man overlate vurderingen til retten. Rettssak om barnefordeling er gjerne krevende saker og det er mange hensyn og vurderinger som har betydning. Hva som er til barnets beste er det klart overveiende hensynet. Det er ikke alltid lett for foreldre å bli enige, og noen ganger er eneste utvei å ta saken inn til en rettssak om barnefordeling.Les mer

Barnefordeling etter barneloven

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en avtale om fordelingen av barna. Det er avtalefrihet når det gjelder barnefordeling. Det byr ofte på utfordringer for foreldrene å bli enige om en fordeling. Barneloven har flere bestemmelser som gjelder barnefordeling, herunder daglig omsorg, samvær og selve barnefordelingen. Denne artikkelen omhandler noen av de bestemmelser som gjelder barnefordeling etter barneloven.Les mer

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Altså vil tilbakeføring av barn kunne skje ved at omsorgsovertakelse ikke lenger foreligger som vedtak. Vårt kontor har bred kompetanse og erfaring med barnevernssaker og bistår deg gjerne i forbindelse med din sak.Les mer

Samvær ved omsorgsovertakelse

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna skal derfor etter en midlertidig omsorgsovertakelse tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Det er derfor viktig at det fastsettet samvær med barnet og biologiske forelder ved omsorgsovertakelse. Samvær ved omsorgsovertakelse vil på mange måter være helt avgjørende for om barnet blir tilbakeført til sine biologiske foreldre.Les mer

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas foreldrene er ofte stor. Det kan allerede på undersøkelsesstadiet være hensiktmessig å ta kontakt med en advokat. Våre advokater arbeider mye med barnevernssaker og har den faglige tyngde som kan gi deg gode råd i forbindelse med kontakten med barnevernet.Les mer

Advokat – barnevernssak

I barnevernssaker kan du som part få dekket utgifter til advokat av det offentlige. Det kan i mange tilfeller være hensiktmessig å la seg bistå av en advokat i en barnevernssak. En advokat vil kunne ha nødvendig kunnskap om prosessen og hva som er viktig i en barnevernssak, for å ivareta dine interesser på en best mulig måte. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere uforpliktende samtale.Les mer

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven

Hjelpetiltak etter barnevernloven følger av lovens § 4-4. Som utgangspunkt er hjelpetiltak etter barnevernloven frivillige tiltak for familier som trenger veildning og rådgivning. Det forhold at hjelpetiltak som hovedregel er frivillige betyr at foreldrene må samtykke til det aktuelle hjelpetiltak. Imidlertid er det et unntak for samtykke og frivillighet i barnevernloven § 4-4 fjerde ledd. Hjelpetiltak kan være så mangt, alt fra økonomisk bistand for familien til besøkshjem.Les mer

Delt bosted – 50/50

Delt bosted – 50/50

Mange foreldre bor ikke sammen eller velger å avslutte samlivet. Hva skjer da med barna? Hvordan skal fordelingen være, og hvordan er reglene for dette? Spørsmålet er også om man kan ha delt bosted - 50/50 fordeling av barna. Delt bosted betyr at barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. Delt bosted kalles også for en ordning med 50/50 omsorg. Barnet har i disse tilfellene fast bosted hos begge sine foreldre. Utgangspunktet er klart - hva som er til det beste for barnet skal legges til grunn i vurderingen av hvor barnet skal bo og hvordan omsorgsfordelingen mellom foreldrene skal være. Det er full adgang til å avtale delt bosted for barnet om det er til barnets beste.Les mer