Arbeidsrett

Vi har spesialisert oss på saker om oppsigelse, avskjed og nedbemanning. Dessverre ser vi at mange opplever å bli oppsagt på sviktende grunnlag. Det er en omstendelig og vanskelig prosess å si opp en ansatt. Mange arbeidsgivere velger derfor å bruke advokatbistand ved oppsigelse av arbeidstakere, eller ved nedbemmaning. Våre advokater bistår også arbeidsgiversiden. Det er imidlertid særlig saker knyttet til usaklig oppsigelse på arbeidstakersiden vi har flest saker til behandling. Har du opplevd å bli sagt opp eller har spørsmål knyttet til dette er vi alltid beredt til å bistå. Ofte dekker arbeidsgiver utgiftene til advokat, gjerne som en del av oppgjøret i en sluttpakke. Videre kan du ha krav på fri rettshjelp. Har du ikke dekning vil det likevel være slik at du kan få tilkjent saksomkostninger i retten så lenge saken vinnes fullt ut. Les gjerne våre artikler her eller på advokatveiledning.no.

Oppsagt eller sagt opp selv?

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken part som må anses for å ha avsluttet arbeidsforholdet.Les mer

Sluttpakke ved nedbemanning

Sluttpakke ved nedbemanning

Det kan lønne seg med advokatbistand ved nedbemanning. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Advokatbistand i disse sakene vil i første rekke fokusere på utenrettslige løsninger av tvisten, da normalt i form av en sluttpakke.Les mer

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter. Ved oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker løper arbeidsgiver en større risiko fordi arbeidstaker har et sterkere oppsigelsesvern, men samtidig er ikke arbeidsgiver avskåret fra å inngi en oppsigelse.Les mer

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av arbeidstaker. Ved å bistå på begge sider mener vi man får større innsikt og bredere erfaring - og således øker sjansene for å få til en best mulig løsning for klient.Les mer