Arbeidsrett

Vi har spesialisert oss på saker om oppsigelse, avskjed og nedbemanning. Dessverre ser vi at mange opplever å bli oppsagt på sviktende grunnlag. Det er en omstendelig og vanskelig prosess å si opp en ansatt. Mange arbeidsgivere velger derfor å bruke advokatbistand ved oppsigelse av arbeidstakere, eller ved nedbemmaning. Våre advokater bistår også arbeidsgiversiden. Det er imidlertid særlig saker knyttet til usaklig oppsigelse på arbeidstakersiden vi har flest saker til behandling. Har du opplevd å bli sagt opp eller har spørsmål knyttet til dette er vi alltid beredt til å bistå. Ofte dekker arbeidsgiver utgiftene til advokat, gjerne som en del av oppgjøret i en sluttpakke. Videre kan du ha krav på fri rettshjelp. Har du ikke dekning vil det likevel være slik at du kan få tilkjent saksomkostninger i retten så lenge saken vinnes fullt ut. Les gjerne våre artikler her eller på advokatveiledning.no.

Oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse under sykemelding

Arbeidsmiljøloven har egne regler ved oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt. Det siktes da først og fremst til arbeidsmiljøloven § 15-8 som oppstiller et særskilt vern for arbeidstaker mot oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt.Les mer

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

I mange arbeidsforhold avtales det en bestemt prøvetid. Normalt utgjør denne seks måneder. Det er imidlertid ikke slik at arbeidstaker i prøvetiden ikke har et stillingsvern mot oppsigelse. Oppsigelse i prøvetid kan medføre at arbeidstaker har krav på å få den kjent ugyldig og/eller krav på erstatning.Les mer

Advokatbistand for arbeidsgiver

Advokatbistand for arbeidsgiver

Vi tilbyr advokatbistand for arbeidsgiver. Særlig i forbindelse med nedbemanninger, oppsigelse av en enkelt arbeidstaker eller outsourcing kan advokatbistand være hensiktmessig for arbeidsgiver.Les mer

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven kapittel 13 oppstiller et vern mot diskriminering i arbeidslivet. Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig dersom det sannsynliggjøres at det foreligger usaklig forskjellsbehandling.Les mer

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker har ved endringsoppsigelse.Les mer

Advokatbistand ved oppsigelse

Advokatbistand ved oppsigelse

Advokatbistand ved oppsigelse kan være en nødvendighet for å oppnå en god løsning. Hva som er en god løsning vil variere fra sak til sak. Mange oppsigelsessaker løses med en sluttpakke/sluttavtale. Dette er normalt en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Noen ganger kan det være nødvendig med rettslig behandling. Da er en god prosessrisikovurdering viktig.Les mer

Advokatbistand ved avskjed

Advokatbistand ved avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører umiddelbart som følge av at avskjedsbeslutningen meddeles arbeidstakeren. Avskjed forutsetter grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Advokatbistand ved avskjed kan være aktuelt for både arbeidstaker og arbeidsgiver.Les mer

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning, for eksempel i en omstillingsprosess hvor det kan oppstå spørsmål om grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse.Les mer