Forfatterarkiv: Thor Gunnar Austin

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmesler gitt i medhold av plan og bygningsloven. Kjernen i ansvaret er at det blir foretatt nødvendig kontroll for å sikre utførelse og for gjennomføring av sluttkontroll med sikte på ferdigattest. Høyesterett har i en dom i 2015 (Rt 2015-276, fastslått at svikt i kontroll kan medføre erstatningsansvar.Les mer

Erstatning ved ulovlig felling av trær

Erstatning ved ulovlig felling av trær

Vi opplever stadig at klienter henvender seg til vårt kontor for bistand etter at naboen har foretatt ulovlig felling av trær. I de tilfellene der en kommer hjem og ser at naboen rett og slett har tatt seg til rette, saget og felt trær på tomten oppleves med stor frustrasjon. Det er mange som opplever dette som et stort overtramp og som et overgrep. Trær kan være svært verdifulle. Verdien kan ligge i at treet er av en bestemt art eller at treet har skjermet innsyn eller har gitt eiendommen et bestemt særpreg som i seg selv er en verdi. Du kan derfor ha krav på erstatning dersom naboen har foretatt ulovlig felling av trær.Les mer

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne kontakt med våre forsikringsadvokater for en gratis førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk? - ta kontakt med vår forsikringsavdeling som består av advokater med forsikringsrett som sitt spesialfelt. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering av saken. Du kan også ringe oss for en gratis telefonsamtale.Les mer

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet - Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens art og omfang kartlegges og man utarbeider en plan for videre fremdrift. Austin & Lyngmyr er spesialister på personskader. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstegangsvurdering eller konsultasjon.Les mer

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? - Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er spesialister på erstatningsoppgjør ved personskader. Vi tilbyr gratis førstevurdering. Du kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Advokat ved skilsmisse

Advokat ved skilsmisse

Statistikken viser at mange ekteskap ender med skilsmisse. Hva årsaken til skilsmissen er har liten betydning for den økonomiske fordelingen. En skilsmisse er ofte vanskelig både følelsesmessig og økonomisk. Det er lurt å ta kontakt med en advokat ved skilsmisse. Det er mange uklare begreper og det er gjerne noe kompliserte regler og utregninger som må foretas for at skilsmisseoppgjør skal gjøres riktig. Våre advokater arbeider med skifteoppgjør ved skilsmisse. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.Les mer

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

I juni 20015 ble det vedtatt ny tomtefestelov. Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil et mål. I følge tomtefesterforbundet finnes det mellom 300 000 og 350 000 tomtefestekontrakter. Mange festere har mottatt brev om oppregulering av tomtefesteavgiften det ikke er grunnlag for.Les mer

Barnevernssak for Fylkesnemnda

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter at barneverntjenesten har undersøkt meldingen og barnets omsorgssituasjon, vil barneverntjenesten vurdere om saken skal tas videre.Les mer

Advokat i barnevernssak

Advokat i barnevernssak

Allerede fra tidspunktet foreldrene får vite at barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, oppleves dette ofte som svært dramatisk og vanskelig for foreldrene. Mange opplever det som en viktig støtte å ha en advokat som kan tale deres sak. Våre advokater har erfaring med barnevernssaker. Vårt kontor bistår gjerne som advokat i barnevernssak.Les mer