Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hund – medhold i forliksrådet

Advokatfullmektig Yasaman Aalaei bistod en klient i Oslo som var blitt pådratt store veterinærutgifter etter at dennes hund ble alvorlig skadet av en nabohund på et campingområde. Eieren av nabohunden hevdet at det ikke forelå ansvarsbetingende forhold på sin side og at eieren av den skadelidte hunden selv måtte bære veterinærutgiftene fullt ut.

Yasaman Aalaei arbeider i Austin Lyngmyr.

Klient hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en lengre periode for infeksjoner i flere av bittsårene. Videre hadde verken den skadevoldende hundeeiers forsikringsselskap eller Finansklagenemnda etterkommet kravet om dekning av veterinærutgiftene. Klient tok da kontakt med Austin Lyngmyr Advokatfirma for bistand.

Advokatfullmektig Aalaei skrev så en prosesskrift til forliksrådet med krav om dekning av veterinærutgifter for behandling av bittsår med etterfølgende infeksjon. Det ble blant annet vist til hundeeieres ansvar etter hundeloven § 3 og 4 for å skaffe seg tilstrekkelige kunnskaper om sin hunds reaksjonsmønstre både i dagligdagse og ekstraordinære situasjoner, hvor det er hundeeiers plikt å ha kontroll over hunden ved risikosituasjoner slik at skader og ulemper unngås.

Etter at saken ble behandlet i forliksrådet fikk klient medhold i kravet om fordeling av veterinærutgiftene.

I saker om erstatning etter skade voldt av en hund på en annen hund, er det svært viktig å kunne kartlegge hendelsesforløpet, dokumentere skadeomfanget og fremlegge grundig oversikt over påløpte utgifter. Den skadelidte må videre være oppmerksom på tapsbegrensningsplikten, hvor det er rimelige og nødvendige utgifter som erstattes.

Dersom skadevolder ikke vil etterkomme ditt krav om erstatning for skader dennes hund har påført din hund, dekker den ordinære innboforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i slike erstatningssaker.