Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av loven. På denne måten kan et hevingskrav unngås. Det er likevel ikke helt rett frem, og lett å "snuble". For det tilfelle selger ikke har gått riktig frem kan retten være tapt og kjøper potensielt ha et hevingskrav i behold.

Tenk deg følgende situasjon: Som forbruker har du akkurat kjøpt båt av en forhandler, og det viser seg at du har kjøpt et mandagseksemplar. Feilene med båten kan for eksempel være at motoren fusker, og at instrumentpanelet på båten er ødelagt. Feilene gjør at det er uforsvarlig å bruke båten. Båtsesongen er akkurat i gang, og situasjonen nå er at du risikerer at båten blir stående store deler av sesongen på verksted. For å unngå alt ekstraarbeid med å reparere båten, slik som telefonsamtaler og e-poster frem og tilbake med verksted og selger – og ikke minst at du ønsker å bruke båten snarest mulig – ønsker du å levere båten tilbake til selger. Juridisk kalles dette å «heve» kjøpet. Du kontakter selger og sier at du ønsker å heve kjøpet. Selger responderer med at han ikke godtar hevingskravet, men at han kan utbedre feilene. Må du finne deg i dette som kjøper?

Selger kan avverge heving ved å sørge for å reparere feilene, men forutsetningen for dette er at han fremsetter et fullverdig tilbud om reparasjon, og i tillegg kreves det at tilbudet fremsettes «uten ugrunnet opphold». Dersom selger oppfyller disse to vilkårene, avskjærer dette muligheten til å heve kjøpet.

Forbrukerklageutvalget sitt vedtak FTU-2015-1046 belyser hva som kreves av reparasjonen som tilbys, og hvor fort et tilbud om reparasjon må fremsettes. Konkret gjaldt saken kjøp av en bil, men saken har overføringsverdi også for andre transportmidler slik som bil, bobil og motorsykler. I saken ble det kjøpt en bil som det heftet flere feil med. Da bilen ble levert viste det seg at den manglet diverse utstyr, den ene frontlykten fungerte ikke, og det var ulyder i motoren, samt ujevn giring. Dette til tross for bilen at i annonsen ble beskrevet som «meget fin» og med «ny service». I tillegg ble kjøper muntlig opplyst om at det ikke var noen feil på bilen.

I saken tilbød selger seg i underkant av en måned etter reklamasjonen fra kjøper å dekke noe av kostnadene forbundet med utbedringene, men ikke alle. Blant annet tilbød selger seg kun å ta halvparten av kostnadene med å skifte en del på motoren. Utvalget godtok ikke dette som et tilbud om reparasjon som avskår muligheten til å heve kjøpet, og det ble særlig lagt vekt på to moment. For det første bemerket utvalget at tilbudet kom nesten en måned etter reklamasjonen. For det andre at selger ikke tok kostnadene med å utbedre alle feilene. Hvor lang tid selger har disponibelt før han må tilby seg å reparere feilene finnes det ikke et klart svar på, men en måned synes altså å være i overkant for hvor lenge en kjøper må tolerere å vente.

I tillegg er vedtaket et eksempel på at selger må ta alle kostnaden med å rette feil ved gjenstanden, ikke bare noen. I det skisserte eksempelet nevnt ovenfor med motor som fusker, og ødelagt instrumentpanel ville det ikke vært tilstrekkelig dersom selger kun tilbyr seg å rette feilen ved instrumentpanelet og ikke motoren.

Bistand fra en spesialisert advokat medfører at du som kjøper får ivaretatt dine rettigheter. I vårt firma Austin Lyngmyr har vi advokater som til daglig jobber med saker som dette.

Hvis du sender inn en beskrivelse av din sak, kan du få en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av saken din og hvorvidt du burde ha bistand fra advokat videre.

Husk at utgifter til advokat, etter egenandel, som oftest dekkes av din forsikring.