Prisavslag i skjeggkre-sak

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg kort tid etter kjøpet at det var en betydelig bestand av skjeggkre i boligen. Tingretten tilkjente et prisavslag på kr 588 750 til vår klient.

Skjeggkreforekomst har i en rekke saker gitt store prisavslag til kjøper av boligen. I avsagt dom fra Agder lagmannsrett i 2019 mente retten at det ikke var grunnlag for å gi prisavslag for varig verdiminus. I den konkrete saken var det, etter rettens oppfatning, ikke i tilstrekkelig grad ført bevis for at skjeggkreproblemet utgjorde et varig verdiminus ved boligen. Både som kjøper og selger er det viktig å være klar over at det er en konkret vurdering som gjøres fra sak til sak. Det er ikke automatikk i at skjeggkre gir et prisavslag, men det er heller ikke slik at dommen fra Agder lagmannsrett er en ny «fasit» på hvordan skjeggkresaker skal behandles.

Sakens historikk

Eneboligen ble kjøpt høsten 2017 for kr 5 070 000. 20. desember 2017 ble det sendt en reklamasjon til selger etter at boligkjøper hadde oppdaget insekter i boligen som man mistenkte kunne være skjeggkre. Det ble gjennomført en kartlegging med limfeller, og det viste seg at det dreide seg om en betydelig bestand. Boligkjøper tok kontakt med Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma, da vi har satset hardt på saker knyttet til skjeggkre i bolig og har håndtert en rekke slike saker, også i retten.

Med bistand fra Advokat Andreas Holmsen-Ringstad, ble det etter å ha engasjert både Pelias, Mycoteam og takstmenn, utarbeidet et krav mot boligselger. Kravet ble avvist. Det ble forsøkt med forliksforhandlinger, uten at det førte frem. Saken ble derfor brakt inn til Sogn og Fjordane tingrett.

Partenes anførsler

Boligselger engasjerte advokat fra Trondheim, og de argumenterte med at forekomst av skjeggkre ikke utgjør noe verditap på eiendommen. Det ble videre anført at det ikke var skjeggkre i boligen under selgers eiertid, og at det eventuelt kan ha kommet inn i boligen i forbindelse med innflytting. Denne side anførte at det forelå en mangel ved kjøpet, at skjeggkre påfører en eiendom et betydelig verditap, og at det måtte anses som overveiende sannsynlig at bestanden av skjeggkre i boligen måtte ha vært der i minst to år (i tråd med Mycoteam sin vurdering.

Dommen

Retten la til grunn at boligselger ikke hadde noen rimelig grunn til å være uvitende om at det var en bestand av skjeggkre i boligen i deres eiertid. Det ble anslått at det forelå brudd på selgers opplysningsplikt. Retten skrev videre blant annet at rettspraksis på området og vurderingene fra de fleste takstmenn og meglere er samstemte i at forekomst av skjeggkre påfører en eiendom et betydelig verditap. Det ble tilkjent et prisavslag på kr 588 750, som inkluderte kostnader til sanering og verditap på boligen.

Dommen er nok et eksempel på at forekomst av skjeggkre i en bolig kan medføre et betydelig prisavslag for boligkjøper.