Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

En kvinne ble skadet etter et fall fra en rideskolehest hun hadde leid for å ta en søndagstur sammen med sin datter og datterens venninne. Hesten bukket under galopp, og kvinnen falt av og pådro seg brudd i nakke-, bryst- og ryggvirvler. Som en følge av skaden er kvinnen i dag 50% ufør.

Rideskolens forsikringsselskap, Gjensidige, avviste erstatningsansvar og saken endte til slutt opp på Høyesteretts bord.

I avgjørelsen tar Høyesterett først stilling til hvorvidt skadeerstatningsloven § 1-5 nr. 1 om objektivt ansvar for dyr gir anledning til å nekte en skadelidt erstatning fordi vedkommende har «akseptert risikoen».

Høyesterett konkluderer med at det er allment lagt til grunn i rettspraksis, både ved skade voldt av dyr og ellers, at aksept av risiko fra skadelidtes side kan føre til at skadevolder ikke er ansvarlig.

Høyesterett tok deretter stilling til hvorvidt skadelidte i denne saken måtte anses å ha akseptert risikoen slik at rideskolen ikke var erstatningsansvarlig.

Høyesterett slo fast at det gjelder et objektivt ansvar etter skadeerstatningsloven § 1-5, men at det er en viss åpning for ansvarsbortfall basert på aksept av risiko.

Høyesterett påpeker at vurderingen av hvorvidt det foreligger aksept av risiko må bygge på en helhetsvurdering. I denne helhetsvurderingen har det betydning at ridesentre driver kommersiell virksomhet. For ridesentre må personskader være en påregnelig og typisk følge av en virksomhet som drives i egen interesse.

Høyesterett vurderer det videre slik at selv om alle med noe erfaring med hest vet at selv en ridetur på en rolig rideskolehest kan ende i en ulykke, i verste fall til og med en dødsulykke, betyr ikke dette at enhver skade dermed må anses akseptert. Selv om en før eller senere må regne med å falle av en rideskolehest, leder dette, sett fra den enkelte rytters side, som oftest ikke til skader som er så alvorlige at de medfører økonomiske tap.

Høyesterett konkluderer på denne bakgrunn med at risikoen for personskader som fører til et økonomisk tap, normalt ikke kan anses akseptert fra rytterens side.

Rideskolene står nærmere til å forsikre seg mot dette, enn den enkelte rytter.

På bakgrunn av dette slår Høyesterett fast at «det i praksis er begrenset plass for synspunktet aksept av risiko ved utleie av vanlige rideskolehester»

Høyesterett foretar i tillegg noen prinsipielle betraktninger om forholdet mellom aksept av risiko og medvirkningsregelen i skadeerstatningsloven § 5-1. Høyesteretts avgjørelse er av stor betydning for alle som driver hestesentre. Les hele dommen HER.

Advokat Nora Kleven Halse har lang erfaring med hest og hestesport, og bistår klienter med ulike rettslige problemstillinger knyttet til hest. Har du behov for bistand – ta kontakt på e-post: halse@aladvokat.no eller telefon 919 00 122.