Båtkjøper trakk seg – fullt medhold

Båtkjøper trakk seg – fullt medhold

Vi opplever at mange angrer på kjøpet de har gjort. Dette gjelder både bilen, bobiler, båter og andre gjenstander. Årsaken til dette kan være mange og ulike. En av våre klienter skulle selge båt, noe som ikke alltid er rask prosess. Han fikk kjøper på båten, men båtkjøper trakk seg. Hvilke konsekvenser har det å trekke seg fra et kjøp?

SEND HENVENDELSE

Båtkjøper trakk seg – utgangspunktet 

Det vi ofte seg i disse sakene er at enkelte ikke skjønner avtalemekanismene. Utgangspunktet er tilbud og aksept. Er det fremsatt et tilbud og gitt aksept foreligger det en bindende avtale for partene. Dette følger av avtaleloven § 2 og alminnelige avtalrettslige prinsipper utledet av denne bestemmelsen. I denne konkrete saken som her omtales var partene noe uenige om faktum. Vår klient hadde sendt ut kontrakt og denne var undertegnet av kjøper, anførte vi. Kontrakten var å anse som et tilbud og når denne var signert mente vi det forelå en avtale. Kjøpers anførsler førte ikke frem og følgelig anså man en rettslig forpliktende avtale som inngått.

Salg etter at båtkjøper trakk seg

Båten ble solgt på nytt. Markedet var tregt og trinnvis måtte prisen nedover. Dette medførte naturligvis et tap for selger. Tapet ble krevd dekket av opprinnelig kjøper, som også fikk et siste tilbud om å kjøper båten for å begrense eget tap. Tapsbegrensning i slike saker er viktig, slik at man ikke påfører motpart et tap som er større en høyest nødvendig. Klient fikk til slutt solgt båten på nytt via megler. Etter prosess i Forbrukerklageutvalget fikk klienten tilkjent erstatning etter dekningssalget. Tingretten var enig i FKU sin vurdering og motpart ble dømt til å betale erstatning og forsinkelsesrenter på omlag kr 100 000. I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostningene etter reglene for småkrav.

Kontakte advokat når kjøper trekker seg?  

Vi har behandlet flere saker der kjøper trekker seg. Det vi ser mye av er at kjøper trekker seg i mindre saker og da er det ikke noe poeng i å bruke advokat. Det er ikke økonomisk interessant. Likeledes er det i sakene der «kjøperne står i kø» eller du må ned i pris kun i helt beskjeden grad. Hvis du tenker at tapet kan bli på større beløper kan det ha noe for seg å gå videre med en advokat. Ikke vent for lenge før du eventuelt engasjerer en advokat på saken. Sjansen for å gjøre noe feil øker ettersom tiden går, eksempelvis i forhold til frister som løper.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale om bistand  – tlf 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no. Du kan også bruk vårt kontaktskjema øverst – «SEND HENVENDELSE»

Husk at forsikringen dekker utgifter til advokat – du betaler kun egenandel