Erstatning etter motorhavari på båt

Austin Lyngmyr bisto en klient som opplevde motorhavari på sin båt. Det var tale om en Uttern 52 2003 modell. Båten var solgt som den er, og hadde tross alt 13 sesonger bak seg. Mange tror da at det tilnærmet er umulig å komme noen vei i spørsmålet om reklamasjon og hevingskrav etter alvorlige feil. Slik er det ikke. Selv om man har kjøpt en båt "som den er", kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Han har prosedert en rekke saker innen kjøpsretten for domstolene. De fleste sakene løses imidlertid utenrettslig eller ved behandling av saken i Forbruklageutvalget eller forliksrådet.  Kontaktinfo advokat Kjetil Lyngmyr

Båten ble kjøpt for omlag kr 180 000. Cirka en måned etter kjøpet opplevde kjøper problemer med båten. Det viste seg ved nærmere undersøkelse at stempelet hadde sprukket. Dette medførte at det måtte settes inn «ny»(delvis ny) motor i båten.

Sentralt i en slik sak er å slå fast tidspunktet for mangelen. Det avgjørende da er hvor vidt spiren til det som senere viste seg å slå ut i en mangel var tilstede på kjøpstidspunktet. Dette faller tungt for mange, altså å oppfatte hva lovgiver her har ment. Mange tenker at det har solgt en gjenstand som fungerte fint, og da kan det ikke foreligge feil på kjøpstidspunktet. En slik generell oppfatning blir feil i unntaksvise tilfeller. Poenget er at en mangel kan ligge der, skjult og latent. En motor kan fungere tilfredsstillende på kjøpsdagen, selv om det ligger en feil og «ulmer» i det skjulte. Nettopp det var tilfellet i denne saken. Over tid hadde stemplet gradvis vært under uheldig press, hvilket medførte at det bristet etter vårt klient kjøpte båten. Utgangspunktet for mangelen var følgelig tilstede på kjøpstidspunktet slo Forbrukerklageutvalget fast. I denne vurderingen vektla man naturligvis vurderingen til de sakkyndige, samt tidsmomentet fra kjøpet til havariet skjedde.

Utvalget kom videre frem til at det forelå en mangel etter kjl. § 19, bokstav c. FKU mente således at båten var i «vesentlig dårligere stand». Denne bestemmelsen er kanskje det mest sentrale i saker mellom privatpersoner på kjøpsrettens område. Vurderingen er ofte konkret og med vanskelige grensedragninger. Viktigheten av å vite hvilke momenter som vektlegges er således av betydning.

I denne saken fikk vår klient tilkjent erstatning for utlegg i anledning saken, samt erstatning til «ny» motor. Klager måtte tåle et standhardhevingsfradrag, hvilket var korrekt fordi man satte inn nye komponenter som gav båten en viss heving av standard. Størrelsen på fradraget kan diskuteres. I dette tifellet valgte partene å la spørsmålet ligge og godtok det fradrag som ble satt av FKU.

Dekning av utgifter til advokat?

I overfor nevnte sak, og i alle andre saker hvor båten har vanlig båtforsikring, dekkes utgifter til advokat. Som regel er det en grunnegenandel på mellom kr 2000 – 4000. Av bistand utover denne summen dekkes 80% av utgiftene til advokat. Helt gratis er det ikke, men du får altså advokatbistand til nesten 80% redusert pris. Er det da vært å ta risken, og ikke minst bruke fritiden på å føre saken selv? Har du behov for advokat i båtsak, hører vi gjerne fra deg. Flere av våre advokater arbeider med båtsaker til daglig. Jevnlig behandling av kjøpsrettslige spørsmål bygger kompetanse og vi har således god komeptanse på båtsaker.

Føler du for å sette saken bort til en profesjonell aktør imøteser vi din beskrivelse av saken. Vi tilbyr en gratis førstevurdering for å se om du potensielt kan ha en sak å gå videre med, så velger du selv veien videre. Send oss gjerne en beskrivelse på post@aladvokat.no eller ring oss på tlf 24 02 20 20. Du kan også benytte kontaktskjemaet på vår nettside, eller linken «SEND HENVENDELSE» nedenfor.

SEND HENVENDELSE