Fullt medhold i båtsak

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om kjøper hadde krav på prisavslag og erstatning. Kjøper ble bistått av advokat Andreas Ringstad ved vårt kontor.

Sakens historikk

Kjøper var bistått av advokat Ringstad fra reklamasjonstidspunktet. Det ble innhentet dokumentasjon og bevis knyttet til båtens tilstand, i tillegg til at det var korrespondanse med motpartens advokat. Det ble på et tidspunkt forhandlet om minnelig løsning, uten at det førte frem. Kjøper bestemte seg for å ta saken inn til tingretten og advokat Ringstad utarbeidet dermed et søksmål til Sandefjord tingrett.

Partenes anførsler

Mangelspørsmålet utgjorde kjernen i saken og motpart anførte at det ikke kunne anses som upåregnelig med feil og avvik på en gammel trebåt og at kjøper burde ha undersøkt bedre før han valgte å kjøpe den. Advokat Ringstad anførte på vegne av klient at det var gitt opplysninger i salgsannonse og kontrakt som ga kjøper forventninger om en viss standard og at de avdekkete feil og avvik var av såpass grov karakter at det måtte utgjøre en mangel ved kjøpet. Det ble også anført at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt og at det var holdt tilbake vesentlig informasjon.

Saken reiste flere problemstillinger, blant annet knyttet til reklamasjon og utmåling av prisavslaget og erstatningen. På samtlige spørsmål ga retten kjøper fullt medhold.

Dommen

Av dommen fremgår det at retten er enig i argumentasjonen som ble fremsatt av advokat Ringstad og kjøper tilkjennes et prisavslag på kr 300 000, erstatning på kr 33 219, og fulle saksomkostninger. Retten uttaler (16-197052TVI-SAFO) blant annet følgende:

«Etter bevisførselen er retten ikke i tvil om at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene for øvrig.»

Dommen er et godt eksempel på at reklamasjonssaker kan føre frem, selv om gjenstanden det reklameres på er gammel. Det blir en konkret vurdering i hver enkelt sak. Derfor tilbyr vi gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet.