Erstatning etter ulovlig felling av tre

Erstatning etter ulovlig felling av tre

Nabo felte et større tre på klients eiendom. Klient hadde ikke samtykke til dette og fikk erstatning som en kompensasjon for treet.

Advokat Helle Brabrand bisto klient i en sak hvor en nabo har felt et større tre på klientens eiendom. Det forelå ikke samtykke til felling av treet, og motpart mente fellingen var basert på en misforståelse mellom naboene. Det ble engasjert advokat på begge sider og det så ut til at saken ville tas til rettslig behandling. Det ble innhentet en sakkyndig konsulent som utarbeidet en skaderapport. Det ble til slutt enighet om en minnelig og utenrettslig løsning på kr 60.000,- som en kompensasjon for treet. Dette er en sak som løste seg ved dialog mellom partene, og dette er en sak som viser at det ikke alltid er nødvendig å gå rettens vei for å vinne frem med et krav.

Det følger klart av rettspraksis i tilsvarende saker at en erstatning for ulovlig felling av tre skal settes til hva som er nødvendige kostnader til rimelige utbedringstiltak. Dette er en skjønnsmessig vurdering som dermed varierer fra sak til sak. Imidlertid ser man at sakkyndige konsulenter er nyttige å innhente i slike saker. En sakkyndig kan gi et nærmere kostnadsbilde av hva et tre kan være verdt, både med hensyn til innsyn, utsyn, skjerming og det estetiske.

Ta gjerne kontakt med vårt firma dersom du har en nabokonflikt. Du har rettshjelpsdekning gjennom din forsikring ved slike tvister. Dette kan vi orientere deg nærmere om.