Ulovlig felling av trær – erstatning

Ulovlig felling av trær – erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient på Østlandet hvor naboen hadde ulovlig felt to trær på hans eiendom.

Ulovlig felling av trær – erstatning

Klient hadde to trær som var 27 år og 8 meter i høyden på sin eiendom. Uten samtykke gikk naboen inn på eiendommen og fjernet disse. Etter at advokat Skjerpen hadde prosedert saken i retten fikk klient tilkjent en erstatning på kr 50 000. Av rettspraksis fremgår det at man ved ulovlig felling av trær har krav på erstatning basert på hva som anses som nødvendige kostnader til rimelige utbedringstiltak. Dette basert på en konkret skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet legges vekt på treets betydning for eiendommen og graden av skyld hos skadevolder.

Ulovlig felling av trær – dekning av advokat

Boligforsikringen under rettshjelp dekker advokatutgifter i slike saker. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert din sak. Ring oss på 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no