Vant frem for klient i grensetvist

Vant frem for klient i grensetvist

For mange år tilbake var målemetoder ikke så nøyaktige som i dag. Det er begrenset hvor mange holdepunkter man har for å fastsette grenser riktig. Innimellom ønsker enkelte beboere en ny oppmåling, slik som i vår sak. En nabo ville ha ny oppmåling av grensene og man fant å kunne behandle saken i jordskifteretten, som senere avsa et rettsfastsettende vedtak.

Etter oppmålingen ble i utgangspunket vedtaket til jordskifteretten stående. Et slikt vedtak kan imidlertid ankes til lagmannsretten, hvilket ble gjort i vår sak. Vår klient forholdt seg til grensene slik det i svært mange år hadde vært og motparten hadde ikke momenter i sin bevisføring som talte for at vedkommende skulle få medhold.

Til tross for dette pågikk saken i lang tid. Det var nødvendig å innhente en rekke vitneforklaringer og i størst mulig grad gjennom undersøkeler og bevisføring klargjøre faktum rundt grensetvisten. Sak ble berammet i lagmannsretten og saken fremsto i lengre tid som fastlåst.

Etter forhandlinger fikk imidlertid vår klient medhold i det vesentlige i sin sak. Grensen besto slik den hadde vært tidligere. Man unngikk på denne måten en meget lang og krevende behandling av saken i lagmannsretten.

Austin Lyngmyr er et advokatfirma som behandler saken over hele landet

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand i din sak – post@aladvokat.no