Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en nylig dom av Asker og Bærum tingrett fikk en av våre klienter medhold i reklamasjonskravet sitt, til tross for at hun hadde betalt kontant og ikke fått kvittering.

Unngå svart arbeid

Svart arbeid må selvsagt unngås i den grad det er mulig. Mange er nok ikke klar over at de kan bli ansvarlig for medvirkning dersom de kjøper tjenester og betaler kr 10 000 eller mer kontant. I henhold til skattebetalingsloven § 16-50 kan man i slike tilfeller bli ansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt.

Dokumentasjon – klage på svart arbeid

Selv om en forbruker har betalt kontant for et oppdrag så gjelder håndverkertjenesteloven. Ved mangelfullt utført oppdrag må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen.

Det er imidlertid forbrukeren som må dokumentere at han/hun har et krav mot tjenesteyteren. Det kan være vanskelig dersom man har inngått en muntlig avtale om oppdraget, det er betalt kontant og ikke mottatt kvittering for beløpet.

Et råd i denne anledning er å reklamere per e-post og i samme e-post vise til hvilket arbeid som er avtalt utført, hvilken pris og hvor mye som er betalt kontant. Dersom tjenesteyteren svarer på selve reklamasjonen uten å reagere på de andre opplysningene, har du langt på vei dokumentert dette.

I tillegg må du ta vare på eventuelle e-poster, sms’er og annen korrespondanse som kan kaste lys over saken, dette kan legges frem i retten. Dersom andre personer har observert noe av relevans for saken, kan de kalles inn som vitne. På denne måten kan du få muligjort en klage på svart arbeid.

Anmeldelse

Har man betalt kontant risikerer man som nevnt å måtte betale for unndratt skatt og avgifter. I noen tilfeller kan man også idømmes straff for slik medvirkning. En dommer vil imidlertid ikke anmelde et forhold selv om det fremgår av saken at det er benyttet svart arbeid. Det er ikke dommeren sin jobb å anmelde straffbare forhold, dommeren skal bare dømme i de sakene som blir bragt inn for retten. Er en sak etter håndverkertjenesteloven bragt inn for retten, kan dommeren ikke ilegge straff for svart arbeid i denne saken. Mange håndverker tenker at man ikke kan klage på svart arbeid, og en del forbrukere lar nok også være i frykt for hva dommeren vil tenke.

Rettshjelpforsikring ved klage på svart arbeid

Dersom du har innboforsikring vil du normalt få dekket utgifter til advokat, med unntak av en egenandel. Kontakt oss om du har en sak, benytt gjerne kontaktskjemaet under. Vi kan bistå deg i sak om klage ved svart arbeid.