Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Klient hadde et eiketre som var ca 10,2 meter. Eika stod ca 1 meter fra nabogrensen. Naboen tok ut søksmål ved Horten tingrett med krav om at eika ble fjernet. Klient fikk medhold og ble tilkjent sakens omkostninger. Eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet på stedet. Men klient fikk også medhold etter grannelovens bestemmelser om at eika var viktig for eiendommen til klient. Advokat Thor Gunnar Austin førte saken i Horten Tingrett.

Advokat Austin anførte at eika var vernet da eika var hul eik og viktig for naturmangfoldet. Videre anførte Austin at eika var av nevneverdig betydning for klient. Det ble videre anført at eika ikke var til skade eller særlig ulempe for naboen. Advokat Austin fikk medhold i alle sine anførsler. Retten skriver: «For at § 3 skal komme til anvendelse, må alle vilkårene være oppfylt». Ved at retten har konkludert med at det er «nemndande om å gjere» for naturmangfoldet på stedet å ha eiketreet stående, er det ikke behov for retten å ta stilling til om det er «nemndande om å gjere» for eieren å ha treet stående, eller om treet utgjør en skade eller særlig ulempe. Retten bemerker allikevel at retten er av den oppfatning at treet ikke utgjør en skade eller særlig ulempe.» Les dommen her.

Klient fikk videre medhold i at naboen ikke kuttet greiner som gikk over nabogrensen.

Austin Lyngmyr & Co – Granneloven (naboloven)

Austin Lyngmyr & Co har spisskompetanse på naborett. Har du spørsmål knyttet til trær og din nabo, ta kontakt med oss. Under din boligforsikring har du rettshjelpsforsikring som dekker 80% av utgiftene til advokat i nabosaker.