Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmesler gitt i medhold av plan og bygningsloven. Kjernen i ansvaret er at det blir foretatt nødvendig kontroll for å sikre utførelse og for gjennomføring av sluttkontroll med sikte på ferdigattest. Høyesterett har i en dom i 2015 (Rt 2015-276, fastslått at svikt i kontroll kan medføre erstatningsansvar.

Bygningskontroll – RT 2015 – 276

Et boligbyggelag hadde påtatt seg opgaven som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for ombygningen av en eldre bygning til leiligheter, organisert som et borettslag. Det ble avdekket mye feil og mangler ved bygget.

Det ble avdekket at boligbyggelaget ikke hadde ivaretatt oppgavene som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende på en tilfredstillende måte. Svikten hadde dermed påført borettslaget et betydelig tap.

Høyesterett uttaler at den som overtar et nytt eller totalrehabilitert bygg har både rimelig og berettiget grunn til å stole på den informasjon om byggets tilstand som ligger i at det er gitt brukstillatelse på grunnlag av gjennomført sluttkontroll.

Skaderserstatningsloven § 2-1 (arbeidsgiveransvaret)

Høyestrett kom til at det kan foreligge ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1 (arbeidsgiveransvar) for det foretak som er ansvarlig for pliktbrudd etter plan- og bygningsloven. Det ansvarlige foretak kan holdes erstatningsansvarlig for tredjemanns tap som følge av pliktbruddet. Ansvaret bygger på et erstatningsansvar for svikt i kontrollfunksjoner og et strengt profesjonsansvar.

Bygningskontroll – ansvar – juridisk rådgivning

Den omtalte dom i høyestrett gir et erstatningsvern for svikt hos den ansvarlige uførende og kontrollerende. Vi har eiendomsadvokater som har spisskompetanse innenfor fast eiendom. Om du er i tvil om du har en sak er det uforpliktende å ta kontakt med oss. Ved mangel på bolig vil det foreligge rettshjelpsdekning under boligforsikringen som dekker advokat med fradrag av egenandelen. Vi vurderer om du har en sak, ta kontakt på tlf 24022020 eller post@aladvokat.no