Oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse under sykemelding

Arbeidsmiljøloven har egne regler ved oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt. Det siktes da først og fremst til arbeidsmiljøloven § 15-8 som oppstiller et særskilt vern for arbeidstaker mot oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt.

Kan arbeidsgiver inngi oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt?

Det korte svaret er ja. Arbeidsgiver har fortsatt adgang til å inngi oppsigelse. Det lange svaret er imidlertid langt mer komplisert. Arbeidsgiver kan ikke inngi en oppsigelse som har sammenheng med sykefraværet. Det avgjørende er de reelle underliggende forhold, ikke hva arbeidsgiver oppgir som oppsigelsesgrunn. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen ikke skyldes sykefravær, altså såkalt omvendt bevisbyrde.

Betydningen av omvendt bevisbyrde for arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere undervurderer betydningen av omvendt bevisbyrde i saken som innebærer oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt. Det vises til lovbestemmelsens forarbeider, herunder Ot.prp.nr. 41 (1975-1976) s. 77 der blant annet følgende fremgår:

«Det vil her ikke være nok at det påvises grunner som sammen med sykefraværet kunne gi grunnlag for oppsigelse. Det må foreligge omstendigheter som helt uavhengig av sykefraværet gir saklig grunn for oppsigelse.»

Arbeidsgiver må med andre ord kunne bevise at det foreligger omstendigheter som helt uavhengig av arbeidstakers sykefravær er tilstrekkelig til å inngi en oppsigelse.

Advokatbistand ved oppsigelse når sykemeldt

Vi har hatt flere saker som omhandler dette, se blant annet denne referansesaken. Vi tilbyr alltid gratis førstevurdering i arbeidssaker, som er et av firmaets klare satsingsområder. På denne måten kan du komme i kontakt med advokat og få lagt frem saken din før du må ta en beslutning på om du ønsker juridisk bistand i saken din. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Du får også svar innen kort tid.

Arbeidsmiljøloven § 15-8

Bestemmelsen inntas avslutningsvis i sin helhet:

§ 15-8. Oppsigelsesvern når sykemeldt

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

 

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 

(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest