Erstatning ved ulovlig felling av trær

Erstatning ved ulovlig felling av trær

Vi opplever stadig at klienter henvender seg til vårt kontor for bistand etter at naboen har foretatt ulovlig felling av trær. I de tilfellene der en kommer hjem og ser at naboen rett og slett har tatt seg til rette, saget og felt trær på tomten oppleves med stor frustrasjon. Det er mange som opplever dette som et stort overtramp og som et overgrep. Trær kan være svært verdifulle. Verdien kan ligge i at treet er av en bestemt art eller at treet har skjermet innsyn eller har gitt eiendommen et bestemt særpreg som i seg selv er en verdi. Du kan derfor ha krav på erstatning dersom naboen har foretatt ulovlig felling av trær.

Gangen i en sak ved ulovlig felling av trær

I saker som gjelder erstatning ved ulovlig felling av trær er det først viktig å avklare nabogrensene. Det må avklares om de ulovlig felte trærne faktisk sto på din tomt eller på naboens tomt. Deretter bør det innhentes en sakkyndig rapport eller utredning for de skadene som er påført. Her vil en arborist eller annen kyndig om trær fastsette skadeomfanget.

Erstatningskravet ved ulovlig felling av trær

Det foreligger flere dommer og rettspraksis hvor naboer er tilkjent større erstatningsbeløp ved ulovlig felling av trær fra naboen. Erstatningsrettens utgangspunkter at skadelidte skal stilles i den situasjon som var før skaden inntraff. Erstatning ved ulovlig felling av trær kan dermed beløpe seg til store erstatningsbeløp. For å få en verdifastsettelse på de felte trærnes verdi, bør det innhentes fagkyndig kunnskap. En arborist har særlig kunnskap om trær og kan fastsette verdien av de trærne som er felt ulovlig. Den fagkyndige kan vurdere hva kostnaden for nye tilsvarende trær vil utgjøre. Det er kostnaden for nye trær som er utgangspunktet for erstatningskravet ovenfor naboen. Imidlertid er det svært kostbart å finne og plante fullvoksne trær. Det er også et krevende arbeid som må nedlegges for at trærne får den tilstrekkelige stell slik at trærne faktisk overlever i ny jord og nye omgivelser. Dette kan i noen tilfeller også øke erstatningskravet. For å få dekket fullt ut for fullvoksne trær, stell og oppfølgning er dette erstatning som gjerne tilkjennes unntaksvis.  For eksempel tilfeller der det er felt ulovlig flere trær som har endret en eiendoms karakter i større grad, vil erstatning kunne kreves fullt ut. Du kan også få tilkjent erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette er for eksempel eiendommens karakter, skjerming for innsyn, le for vind eller andre ikke-økonomiske forhold.

Ta kontakt for erstatning ved ulovlig felling av trær

Våre advokater jobber med erstatning ved ulovlig felling av trær. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en nærmere samtale om din sak.