Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet - Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens art og omfang kartlegges og man utarbeider en plan for videre fremdrift. Austin & Lyngmyr er spesialister på personskader. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstegangsvurdering eller konsultasjon.

Alvorlig trafikkulykke – rett til erstatning

I Norge er alle motorkjøretøy pålagt en å ha en ansvarsforsikring som dekker skader som motorkjøretøyet påfører på ting eller personer. Ansvaret for motorkjøretøyet er objektiv, slik at erstatningsansvar ikke er betinget av skyld hos føreren. Har du blitt utsatt for en alvorlig trafikkulykke har du således et ubetinget krav på erstatning. Dersom du kan bebreides for ulykken må man i noen tilfeller tåle en avkortning.

Erstatningsutmåling ved alvorlig trafikkulykke 

Alvorlig trafikkulykke kan medføre store personskader. Du kan bli langtidssykemeldt og dermed få et inntektstap. Har du blitt påført varig medisinsk invaliditet innebærer dette tapt livsutfoldelse. Alvorlige trafikkulykker kan også medføre andre ulemper som ikke kan måles i verdi og penger. Da reises det spørsmål om du har krav på erstatning for tort og svie. Erstatningsutmåling ved alvorlige trafikkulykker reiser en vanskelige spørsmål både faktisk så vel som juridisk. Lurer du på noe i forbindelse med erstatningsutmålingen kan du gjerne ta kontakt med en personskadeadvokat ved vårt kontor som vil gi deg en rask tilbakemelding.

Les nærmere om erstatningspostene i erstatningsutmålingen ved alvorlige trafikkulykker her – erstatningsutmåling.

Alvorlig trafikkulykke – rett til gratis advokatbistand

Ved alvorlig trafikkulykke har skadelidte krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er vanlig praksis at forsikringsselskaper dekker utgiftene til advokat ved alvorlige trafikkulykker. Vi sender søknad og anmodning til forsikringsselskapet for deg slik at du slipper å gjøre papirarbeidet.

Ta kontakt med personskadeadvokat ved alvorlig trafikkulykke

Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som er spesialister på trafikkskader og personskadeerstatning. Vi tilbyr ekspertise og kompetanse i personskaderetten. Våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner selskapenes saksbehandling og strategi svært godt. Ta gjerne kontakt for en gratis konsultasjon eller førstegangsvurdering. Vi bistår klienter over hele landet.