Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

I mange arbeidsforhold avtales det en bestemt prøvetid. Normalt utgjør denne seks måneder. Det er imidlertid ikke slik at arbeidstaker i prøvetiden ikke har et stillingsvern mot oppsigelse. Oppsigelse i prøvetid kan medføre at arbeidstaker har krav på å få den kjent ugyldig og/eller krav på erstatning.

Regler om oppsigelse i prøvetid

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 at oppsigelse i prøvetiden, må være begrunnet i minst en av følgende:

  • Arbeidstakers tilpasning til arbeidet
  • Faglig dyktighet
  • Arbeidstakers pålitelighet

Dette er fordi prøvetiden nettopp er ment for å avdekke disse forholdene. Det er imidlertid viktig å komme med noen presiseringer:

For det første så kan det inngis oppsigelse med andre årsaker, for eksempel grunnet dårlig økonomi i selskapet. Forskjellen er da bare at den alminnelige oppsigelsesvernbestemmelsen, arbeidsmiljøloven § 15-7, da kommer til anvendelse.

For det andre kan det ikke stilles idealkrav til arbeidstakerens utførelse av sine arbeidsoppgaver. Det er vanlig å tale om at det må kunne kreves et gjennomsnittlig nivå. Dersom den prøvetidsansatte mangler arbeidserfaring og arbeidsgiver var kjent med det før ansettelsen, må dette hensyntas i vurderingen.

Lavere terskel for oppsigelse i prøvetid

Begrunnelsen for at det har betydning om oppsigelsen skal bedømmes etter arbeidsmiljøloven § 15-7 eller § 15-6 er at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er «noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder«. Sitatet er hentet fra Høyesterett, se for eksempel Rt. 2011 s. 74. Det blir en skjønnsmessig helhetsvurdering, men det skal altså noe mer til for at domstolene overprøver arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering.

Advokatbistand ved oppsigelse i prøvetid

Vi opplever at en del bedrifter undervurderer oppsigelsesvernet til arbeidstaker i prøvetiden. Det virker som om noen har den oppfatning at det nærmest er «fritt frem» med oppsigelse i denne perioden. Det er ikke riktig. Arbeidsgiver må fortsatt også godtgjøre at det faktum de bygger på er tilstrekkelig sannsynliggjort og dokumentert. Det er også slik at arbeidsgivere som har feilet med tilrettelegging og opplæring, ikke kan inngi oppsigelse til arbeidstaker i prøvetid uten å risikere at de må utbetale en stor erstatning til arbeidstaker.

Vi tilbyr advokatbistand til både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Det er imidlertid ingen hemmelighet at vår største klientgruppe er arbeidstakere. Vi tilbyr gratis førstevurdering ved henvendelser, der vi også sender over et kostnadsestimat. Du skal føle trygghet ved å velge oss som din advokatforbindelse. Vi har stort tilfang av arbeidssaker og gledelig nok løses mange saker utenom rettssystemet. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig med rettslig behandling av saker og vi kan vise til gode resultater.

Ta kontakt i dag om du vurderer advokatbistand ved oppsigelse i prøvetid.