Barnevernssak for Fylkesnemnda

Barnevernssak for Fylkesnemnda

En barnevernssak for Fylkesnemnda starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en anonym varsler, skole, barnehage, helsetjenesten eller andre. Etter at barneverntjenesten har undersøkt meldingen og barnets omsorgssituasjon, vil barneverntjenesten vurdere om saken skal tas videre.

Når det er fattet vedtak av barnevernet eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda, har parter i saken krav på fri rettshjelp dekket av det offentlige. Dette gjelder uavhengig av inntekt eller formue. Barnevernssaker er derfor uten såkalt behovsprøving når det gjelder krav på fri rettshjelp. Det offentlige dekker dermed utgifter til advokat i barnevernssak for Fylkesnemnda og for domstolene.

Det er Fylkesnemnda som fatter vedtak om omsorgsovertakelse, fosterhjem- eller insititusjonslpassering, og vurderer eventuelt samvær mellom biologiske foreldre og barnet etter at det er bestemt at omsorgen for barnet skal overtas av barneverntjenesten. Det er barneverntjenesten som forbereder barnevernssaken og som fremmer forslag til tiltak ovenfor Fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal i sitt arbeid med barnevernssaken for Fylkesnemnda redegjøre for saken og har et særlig ansvar for sakens opplysning. Dette innebærer at barnverntjenesten skal fremlegge nødvendig dokumentasjon i saken som bygger på det forslaget som fremsettes for Fylkesnemnda. Barneverntjenesten er som oftest representert ved advokat. Parter i en barnevernssak for Fylkesnemnda har rett til å være bistått av en advokat. Fylkesnemnda oppnevner gjerne en advokat for foreldrene, ofte en advokat til hver av dem. Imidlertid er det fritt advokatvalg i Norge, og man kan selv velge en advokat hvis man ønsker å være bistått av en bestemt advokat i forbindelse med barnevernssaken for Fylkesnemnda. Våre advokater bistår klienter i barnevernssaker for Fylkesnemnda.

Ta gjerne kontakt med vårt kontor om du trenger advokatbistand eller rådgivning i forbindelse med en barnevernssak for Fylkesnemnda.