Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på en trygg hverdag i skolen, dette fremgår klart av opplæringsloven.

Mobbedom

Av dommen kan følgende trekkes ut: Skolen er pliktig til å ta tak i mobbing, spesielt når skolen har blitt gitt orientering. Skolen er pliktig til å snakke direkte med elvene om vansker som eventuelt måtte foreligge i skolehverdagen. Når det er problemer med mobbing må skolen utarbeide en handlingsplan. Skolen kan ikke skylde på dårlig kommunikasjon. Spesielt alvorlig blir det når det er vedvarende krenkende handlinger.

Opplæringsloven

En viktig bestemmelse i opplæringsloven er § 9a-1 der det fremgår at alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykosialt miljø. Av opplæringsloven § 9a-2 fremgår det at dersom en elev eller foreldre ber om tiltak for å rette på det fysiske miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil saken kunne klages inn etter regelene i forvaltningsloven som gjelder enkeltvedtak. Når man får medhold i slike klagesaker fremgår det av forvaltningsloven har man har krav på å få dekket nødvendig advokatbistand.

Vår erfaring er at skolen ofter tar tak i saken om det kommer brev fra en advokat.

Austin Lyngmyr & Co mobbesaker og skolesaker

I de saker som går til retten på grunn av mobbing vil det være dekning av advokat over rettshjelpsforsikringen med fradrag av egenandel. Vi har dyktige advokater i Oslo som har spisskompetanse på skolerett. Ta gjerne kontakt på tlf 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no om du har spørsmål knyttet til skolerett.