Medhold i sak om heving av bilkjøp mellom private

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bisto nylig en klient som hadde kjøpt en Subaru Impreza. En stund etter kjøpet oppdaget klienten at bilen fusket. Subaru konkluderte med at bilen var trimmet og chiptunet. Det medførte at alle rettigheter overfor Subaru kunne vært tapt. Selger mente han hadde opplyst om trimmingen og avviste reklamasjonen fra vår klient. Ettersom det var advokat på begge sider og tvistesummen var over kr 125 000 kunne saken bringes direkte inn for tingretten. Advokat Kjetil Lyngmyr førte saken på vegne av saksøker.

iStock_000008895516_Large

Det er kjøpsloven som er den sentrale bakgrunnsett ved kjøp og salg mellom private. Bilen var solgt «som den er». Det innebærer at kjøper i utgangspunktet må ta risikoen for skjulte feil og mangler. Avvik som er knyttet til opplysningssvikt eller feil opplysninger kan være en mangel i lovens forstand, jf. kjl. § 19. I tillegg vil selger kunne rammes av bestemmelsen bokstav c. Er bilen i «vesentlig dårligere stand», er det å anse som en mangel i lovens forstand. I nærværende sak var særlig opplysningssvikten aktuell. Vår klient ville aldri kjøpt bilen dersom han hadde visst om chiptuningen. Retten fant grunnlag for å konkludere med at opplysningssvikten hadde virket inn på kjøpet. Selger var tydelig på at han hadde opplyst om trimmingen, men bevisene i saken var ikke tilstrekkelig til at han kunne få mehold på dette punkt. Retten mente således at bilen var mangelfull.

Heve bilkjøp – forelå det et vesentlig kontraktsbrudd?

For det tilfelle man kom frem til at et mangelfullt forhold forelå, var saksøkte av den oppfatning at mangelen kunne avhjelpes ved et prisavslag. Sakersøkersiden stod imot dette, og la ned påstand om heving. Retten konkluderte med at manglende opplysninger om chiptuning som et utgangspunkt er noe som må medføre grunnlag for heving av kjøpet. Deriblant la man vekt på de ulempene kjøper var påført, herunder i forhold til den usikkerhet slik trimming medfører for bilens stand. Saken ble anket til lagmannsretten, men partene ble senere enige om en løsning. Saken er således rettskraftig avgjort.

Kjøpt bil som er trimmet, eller opplevd avvik?

Mange tenker at heving av bilkjøp mellom private er umulig. Har man kjøpt en bil fra privatperson, «som den er», må man ta det som kommer. Rent faktisk er imidlertid ikke rettstilstanden slik. Foreligger det mangler av mer inngripende karakter er det også en mulighet å heve bilkjøp etter kjøp hos privatperson. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering fra sak til sak. Ingen saker er like, og det som kan være hevingsgrunnlag i en sak er ikke nødvendigvis hevingsgrunnlag i en annen sak. Det er derfor viktig å gjøre en grundig vurdering.

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og har betydelig erfaring og kompetanse med rettslig og utenretslig behandling av bilsaker. Trenger du advokat ved heving av bilkjøp eller lignende saker kan du gjerne ta kontakt med Lyngmyr direkte – lyngmyr@aladvokat.no. Vi er mye opptatt i møter og imøteser derfor helst en epost med en beskrivelse av din sak. Den første henvendelsen koster ikke noe.

Ønsker du lese flere innlegg om heving av bilkjø? Besøk våre hevingartikkel på reklamasjonogheving.no eller advokatveiledning.no