Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

Austin Lyngmyr & Co har mange saker der det er bygget over nabogrensen. Spørsmålet som mange har i slike saker er om man kan rive det som er bygget over nabogrensen.

På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus i to. Skadene på uthuset ble vurdert til kr 443 000. Når man tar saken i egne hender vil det kunne komme høye erstatningskrav.

Der det er bygget over nabogrensen er det viktig å ikke begå ulovlig selvtekt. Det fremgår av Granneloven § 11 at man i utgangspunktet har krav på at bygg over nabogrensen blir revet. Men det er viktig å få en dom på det. Man kan da bruke dommen som grunnlag for å tvangsfullbyrdelse. Dette slik at naboen som har bygget over grensen selv må rive. Dette ble blant annet resultatet i Gulating lagmannsrett, sak LG-2014-99630.

I mange saker vil alternativet være å forhandle frem en erstatning. Det kan bli svært kostbart å måtte rive et bygg. Da vil viljen til å betale en erstatning for å slippe dette være stor. Når man har en sak der naboen har bygget over nabogrensen vil man få rettshjelpsdekning. Under husforsikringen er det rettshjelpsdekning som dekker 80% av utgiftene til advokat i slike saker. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med vår fagavdeling på fast eiendom, post@aladvokat.no