Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn eller følge lover og regler. Det kan være byggetiltak, støy, veirett og mange andre forhold, blant annet trær. I denne artikkel skal vi se nærmere på krav om felling av naboens trær.

Felling av naboen trær –

Naboloven (Granneloven) har to bestemmelser som kan komme til anvendelse. I nabolovens § 2 er det en generell bestemmelse som også kan anvendes på trær. Bestemmelsen sier at ingen må ha noe som er til urimelig eller unødvendig til skade for naboen. Av lagmannsretts dom, LB 2014-164948 fremgår følgende:

«Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det på ettersommeren vil være betydelig skygge på Rooths eiendom fra trærne selv om trærne holdes i overenstemmelse med naboloven § 3.»

 «At hagen etter skoleferien frem til løvet faller om høsten i det vesentlige ligger i skyggen etter arbeidstid, må etter lagmannsrettens syn anses som en klar ulempe for eiendommen. Sommeren i Norge er kort. Selv om den betydelige skyggevirkningen av trærne gjelder en begrenset tid av året, anser lagmannsretten det som en ulempe når soltilgangen i en hage ligger i en skråning mot sørvest, vesentlig begrenset i en til to måneder i sommerhalvåret.»

 I samme dom har retten vurdert hva som er påregnelig:

«Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at det kan anses som ventelig at trær og buskas på den del av Hugens eiendom som grenser til Roths eiendom skulle få vokse fritt i høyden slik at det lager en grønn vegg og reduserer tilgang på sol og utsikt for Roths eiendom i den grad som nå er tilfellet. På den  tiden Rooth kjøpte eiendommen, var området et relativt tett bebygd villaområde. Retten legger til grunn at det i utgangspunktet er ventelig i et slikt villaområde at eierne skjøter sine eiendommer så naboene ikke stenges ute fra sol og utsikt. «

Den nevnte dommen gir gode argumenter for å kreve naboens tre fjernet. Men det må gjøres en konkret vurdering av om man kan kreve felling av naboens tre.

Felling av naboen tre – nabolovens § 3

I rettspraksis er det lagt til grunn at et krav om felling av et tre skal tas til følge hvis treet påfører naboen skade eller særlig ulempe og eiers interesse av å ha treet stående ikke er nevneverdige. Bestemmelsen gjelder når treet står nærmere hus, hage, tun eller dyket jord på naboeiendommen enn en tredjeparts av trehøyden. Interessene til eier av treet må også vurderes, det kan være at treet gir vern mot innsyn eller skaper en estetisk verdi for eiendommen.

Krav om felling av naboens tre

Austin Lyngmyr & Co har spisskomptanse på rettsmål knyttet til naboloven. I saker om krav om felling av trær får du dekket advokat gjennom din boligforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap slik at du kun betaler egenandel til oss. Det overskytende 80% faktuerer vi ditt forsikringsselskap direkte. Dette gjør vi for at det skal være enkelt å bruke advokat.