Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader. Det er viktig at du som skadelidt kjenner til hvilke rettigheter du har til erstatning. Vårt advokatfirma har advokater som har personskadeskade som spesialfelt og har håndtert mange mc-ulykker. Vi sørger for at du får den erstatningen du har krav på ved personskade. Ved MC-ulykke har skadelidte krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Forsikringsselskapet er pliktet til å dekke dine advokatutgifter.

MC-ulykke – Din rett til erstatning ved personskade

Dersom du har blitt utsatt for en MC-ulykke har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Dette gjelder både passasjer og fører av motorsykkelen. Din rett til erstatning ved MC-ulykke gjelder selv om ingen har skyld i ulykken. Begrunnelsen er at alle motorkjøretøy i Norge er pålagt en ansvarsforsikring. Erstatningsansvaret for motorkjøretøy i Norge er objektivt og reguleres av bilansvarsloven. Dersom du som fører av motorsykkelen kommer i kollisjon med andre motorkjøretøy er det viktig å huske på at du alltid kan forholde deg til ditt eget forsikringsselskap. Dette gjelder selv om motparten har skyld i ulykken.

Hva gjør jeg dersom jeg har blitt utsatt for personskade ved MC-ulykke?

Det første du bør gjøre er å melde fra om personskaden til ditt eget forsikringsselskap som sørger for at personskadesaken registreres og saksbehandlingen settes i gang. Det neste steget bør være å ta kontakt med advokat for å kartlegge skadens art og omfang. Advokaten vil kunne gi deg verdifulle tips og råd. Mange skadelidte venter ofte med å ta kontakt med leger og sykehus. Dersom du har plager eller skader etter MC-ulykken bør du kontakte lege. Ikke bare vil det hjelpe med tanke på skadebegrensning, men det vil også være viktig for å få dokumentert plagene dine.

Din rett til erstatning ved MC-ulykke – erstatningsutmåling

Erstatningsutmåling ved MC-ulykker følger reglene i skadeerstatningsloven. Skadelidt i MC-ulykker har krav på å få dekket sitt fulle økonomiske tap, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er ofte vanlig å inndele det økonomiske tapet i følgende erstatningsposter:

  1. Lidte og fremtidige inntektstap
  2. Lidte og fremtidige merutgifter
  3. Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet

I tillegg har du krav på ikke-økonomisk tap som menerstatning, jfr. skadeerstatningsloven § 3-2. Menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Endelig kan du ha krav på oppreisning dersom motparten har opptrådt grovt uaktsomt. Dette er et tap som skal dekke såkalt «tort og svie».

Kontakt advokat ved MC-ulykke

Dersom du har vært utsatt for MC-ulykke kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi tilbyr gratis vurdering av saken, der vi går gjennom saken sammen med deg og kartlegger erstatningens art og omfang. Vi har advokater som er spesialister på personskaderstatning ved MC-ulykke som kan bistå deg overfor forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet dekker som hovedregel alle dine utgifter til advokat.