Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn vil være aktuelt for de tilfeller der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og dette vedtaket oppheves. Da skal barnet tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Altså vil tilbakeføring av barn kunne skje ved at omsorgsovertakelse ikke lenger foreligger som vedtak. Vårt kontor har bred kompetanse og erfaring med barnevernssaker og bistår deg gjerne i forbindelse med din sak.

Generelt om tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn kan skje ved at Fylkesnemnda opphever et vedtak om omsorgsovertakelse. Lovbestemmelsen om tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse finner vi i barnevernloven § 4-21. Barnevernloven § 4-21 første ledd lyder som følger:

§ 4-21. Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

Fylkesnemnda skal oppheve et vedatk om omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likvel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis rett til å uttale seg.

Følgelig er hovedvilkåret for tilbakeføring av barn at situasjonen til foreldrene er endret og barnet nå kan gis forsvarlig omsorg av de biologiske foreldrene. I tillegg må det foretas en samlet vurdering av hvilken tilknytning barnet har fått til de omsorgspersoner og miljø barnet har vært hos før vedtaket oppheves. Dersom det ikke kan sies at barnet kan få alvorlige problemer om det flyttes, og foreldrenes situasjon er slik at barnet nå kan få forsvarlig omsorg, kan et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves. Hvis vedtaket oppheves kan det skje en tilbakeføring av barnet.

Samværets betydning for tilbakeføring av barn

I forbindelse med vurderingen av hvilken tilknytning barnet har fått til mennesker og miljø der det er, vil samværet barnet har med biologiske foreldre kunne være av betydning. Hvis barnet har hatt tilstrekkelig samvær med sine biologiske foreldre etter omsorgsovertakelsen, kan det være tilfellet at barnet ikke har fått en så sterk tilknytning til andre mennesker og miljø at det kan sies at det kan medføre alvorlige problemer for barnet om det tilbakeføres. Derfor kan samværets omfang og form mellom barnet og de biologiske foreldrene være av stor betydning for tilbakeføringsspørsmålet.

Hensyn ved tilbakeføring av barn

Alle vurderingen som vedgår barn skal ta et klart utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Videre har det biologiske prinsipp betydning i norsk rett. Det anses som viktig at barn opprettholder kontakt med sine biologiske foreldre for å ha kjennskap til sitt biologiske opphav. Dette har Høyesterett uttalt. Det er videre ikke gitt at det biologiske prinsipp står veldig sterkt i norsk rett og dersom det er strid mellom hensynet til barnets beste og andre hensyn, er det barnets beste som veier tyngst.

Ta kontakt med advokat i forbindelse med tilbakeføring av barn

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har medarbeidere som har spisskompetanse med barnevernssaker. Vi bistår lokale klienter og også klienter fra andre deler av landet. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en nærmere vurdering av hva vi kan bistå deg med.