Samvær ved omsorgsovertakelse

Samvær ved omsorgsovertakelse

Foreldre som opplever å bli fratatt sine barn, har i mange tilfeller rett til samvær ved omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse er i utgangspunktet en midlertidig ordning. Barna skal derfor etter en midlertidig omsorgsovertakelse tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Det er derfor viktig at det fastsettet samvær med barnet og biologiske forelder ved omsorgsovertakelse. Samvær ved omsorgsovertakelse vil på mange måter være helt avgjørende for om barnet blir tilbakeført til sine biologiske foreldre.

Samvær ved omsorgsovertakelse – barnets beste

Etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal det vurderes hvilket samvær barnet skal ha med sine biologiske foreldre. Fylkesnemnda kan begrense eller avskjære samværet mellom barnet og de biologiske foreldrene. Dette følger av barnevernloven § 4-19 annet ledd. Dersom samvær nektes helt, må dette være begrunnet ut fra at dette anses som barnets beste. Imidlertid er rett til samvær både en rett foreldrene har, men også en rett barnet har. Derfor kan det ikke bare tas hensyn til barnet. Likevel ser man at det overveiende hensynet er hensynet til barnet og barnets beste. Dersom det ikke anses som skadelig for barnet å ha samvær med sine biologiske foreldre, men heller ikke er til barnets beste at det ikke fastsettes noe samvær, skal det erfaringsmessig mye til for at det ikke fastsettes noe samvær i det hele tatt. Det biologiske prinsipp står fremdeles relativt sterkt i norsk rett. Imidlertid ser man en utvikling av at man går mer bort fra det biologiske prinsipp. Likevel anses det som viktig at barn har kjennskap til sine biologiske foreldre og sitt biologiske opphav. Det følger av rettspraksis at det anses som viktig for barn å ha kontakt med sitt biologiske opphav.

Samværets omfang ved omsorgsovertakelse

For at det skal kunne fastsettes hvor mye samvær barnet skal ha med de biologiske foreldrene, er det flere forhold som må vurderes. Det viktigste hensynet er hva som er til barnets beste. Videre er det av betydning hva som er årsaken til at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Her vil formålet med omsorgsoverakelsen og plasseringen av barnet ha stor betydning. I de mest alvorlige sakene kan det nektes samvær helt. Likevel skal det mye til for total samværsnekt. Selv om det vurderes en varig plassering av barnet, er det likevel ikke slik at det automatisk ikke skal være noe samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene. Samværets omfang vil i slike tilfeller med en varig plassering, fastsettes noe begrenset. Dersom det er et formål at barnet skal tilbake til sine foreldre, vil det være viktig for barnet å opprettholde tilknytningen og sitt forhold til sine biologiske foreldre. I disse tilfellene vil det gjerne fastsettes hyppigere samvær og gjerne samvær som er av noe lenger varighet. Foreldre opplever ofte at det fastsettes lite samvær ved omsorgsovertakelse. Det forhold at det fastsettes lite samvær, kan begrense muligheten til at barnet faktisk tilbakeføres til sine biologiske foreldre. Det kan derfor være viktig at det tidlig legges betydelig vekt på samværets omfang og at samværets omfang fastsettes tilstrekkelig for at barnet på sikt kan tilbakeføres til sine foreldre.

Samvær – EMK artikkel 8

Samvær ved omsorgsovertakelse er viktig for både foreldrene og for barnet. Det følger av Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. Her er retten til samvær ved omsorgsovertakelse støtte i EMK. Det følger også av Høyesterett at det i vurderingen av samvær mellom barnet og biologiske foreldre skal være i samsvar og overensstemmelse med EMK artikkel 8.

Advokat – samvær ved omsorgsovertakelse

Våre advokater har spisskompetanse på barnevern. Vi kan bistå deg i eventuell sak for fylkesnemnda eller hovedforhandling i retten. Vi har streng taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en vurdering av om du har en sak.