Erstatningsutmåling ved personskade

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som faktisk. Hvilke erstatningsposter har skadelidte krav på på? hvordan beregnes erstatningen konkret i den enkelte sak? hvilke regler og prinsipper styrer erstatningsutmålingen? Dette er noen av de spørsmålene som berøres i denne artikkelen. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og har fagspesialister som kjenner regelverket ut i fingerspissene. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Vi bistår klienter over hele landet.

Erstatningspostene ved personskade – skadeerstatningsloven § 3-1

Denne artikkelen tar for seg erstatningsutmåling etter de alminnelige erstatningsregler. Et grunnleggende prinsipp ved erstatningsutmålingen er at skadelidte skal stilles i den samme økonomiske stilling som han var i før skaden inntraff. Utgangspunktet er derfor at skadelidte skal få dekket sitt fulle økonomiske tap, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er vanlig å inndele erstatningspostene etter følgende kategorier:

  • 1. Lidte og fremtidige utgifter

Denne erstatningsposten omfatter merutgifter skadelidte påføres som følge av personskaden.  Det stilles som vilkår at utgiftene må være rimelige og nødvendige. De aktuelle utgiftene gjelder transportutgifter, utgifter til behandling og medisiner, omlegging eller tilpasning av bolig, tekniske hjelpemidler, pleie og omsorg/ sosialmedisinske behov. Eksempler på utgifter som omfattes er legekonsultasjoner, fysioterapi, tilpasning av bil, rullestol, behandlingsutstyr, hjelpepleier, hjemmehjelp m.v.

  • 2. Lidt og fremtidig inntektstap

Erstatningen skal dekke inntektstap som skadelidte har hatt og eller vil få i fremtiden som følge av skaden. Når det gjelder fremtidig inntektstap er det vanlig å beregne frem til pensjonsalder ved fylte 67 år. Har man lidt et inntektstap vil man som regel ha krav på erstatning for tap av pensjon i tillegg. Begrunnelsen er at man ikke opparbeider seg like mye pensjonspoeng.

  • 3. Menerstatning

Menerstatning er i motsetning til de andre erstatningspostene et ikke-økonomisk tap. Tankegangen er at menerstatning skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Reglene om menerstatning finner vi i skadeerstatningsloven § 3-2. Det følger av bestemmelsen at

«har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse»

I praksis er den klare hovedregelen at den medisinske invalidtetsgraden må være på minst 15 % for at skadelidte skal ha krav på menerstatning. Graden av den medisinske invaliditeten fastsettes som regel av en medisinsk sakkyndig.

  • 4. Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Personskaden kan medføre at skadelidte ikke klarer å utføre daglig husholdsarbeid eller annet arbeid i hjemmet. Dette er et tap som har erstatningsmessig vern. Typisk vil dette være snømåking, hagearbeid, rengjøring av huset mv.

  • 5. Oppreisning

Oppreisning reguleres av skadeerstatningsloven § 3-5. Erstatningen er ment som en kompensasjon for såkalt «tort og svie» og er følgelig et ikke-økonomisk tap. For å kreve oppreisning stiller loven som vilkår at skadevolder fortsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person. Oppreisning er særlig aktuelt ved trafikkulykker og for pårørende eller fornærmede i straffesaker.

  • 6. Forsørgertapserstatning

Dersom skadelidte dør som følge av personskaden kan pårørende eller etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Erstatningsutmåling ved forsørgertapserstatning er spesiell og det kreves særskilt kompetanse. Utmålingen reguleres av skadeerstatningsloven § 3-4. For å ha rett til forsørgertapserstatning stiller loven som vilkår at man helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Erstatningen er ment å dekke bortfallet av avdødes økomomiske og naturelle bidrag. Likevel er det kun den delen som kan betraktes som «forsørgelse» som er gjenstand for erstatning.

Erstatningsutmåling ved personskade – advokatbistand?

Vårt advokatfirma har advokater som er fagspesialister på personskader. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Vi bistår klienter over hele landet.

Som hovedregel dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det finnes også rettshjelpsordninger som dekker advokatutgifter. Vi ordner med nødvedige papirer og søknader til forsikringsselskapet når det gjelder dekning av juridisk bistand.