Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like godt beskyttet mot skader og det kan ofte medføre alvorlige personskader. Det er viktig at du som skadelidt kjenner til dine rettigheter og hvordan personskader ved mopedulykke håndteres av forsikringsselskaper. Ta kontakt med en advokat som kan ivareta dine interesser og som sørger for at du får en korrekt erstatning.

Din rett til erstatning ved mopedulykke

En moped regnes som et motorkjøretøy og omfattes av bilansvarloven som pålegger alle eiere av motorkjøretøy å tegne en ansvarsforsikring. For det første dekker ansvarsforsikringen skader som mopeden forvolder. Det du også må være klar over er at ansvarsforsikringen også dekker skader som mopeden forvolder på person. Dette gjelder også deg som fører eller passasjerer på mopeden ved mopedulykke. Du kan derfor alltid kreve erstatning av ditt eget forsikringsselskap ved mopedulykke. Erstatning kan kreves selv om du er skyld i mopedulykken. Begrunnelsen er at ansvaret for motorkjøretøy i Norge er objektivt, dvs. at erstatning ikke er betinget av at noen kan bebreides for mopedulykken.

Erstatningsutmåling ved mopedulykke – hva kan jeg kreve av erstatning ved mopedulykke?

Erstatningsutmåling ved mopedulykke regulers av den alminnelige erstatningsretten, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Kort oppsummert, kan erstatningen inndeles etter følgende erstatningsposter:

  1. Lidt og fremtidig inntektstap
  2. Lidt og fremtidig merutgifter
  3. Menerstatning (tapt livsutfoldelse)
  4. Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet
  5. Oppreisningserstatning (tort og svie)

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om erstatningspostene. Samtalen vil være uforpliktende og vi vil også gi deg råd om hvordan du går frem for å fremme kravet.

Gratis advokatbistand ved mopedulykke

Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke dine advokatutgifter. Advokatregningen betales således av forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende samtale og gratis vurdering av saken. Vi ordner med nødvendige papirer til forsikringsselskapet og passer alltid på at forsikringsselskapet bekrefter dekning av juridisk bistand før vi setter i gang med saken.

Vårt advokatfirma har advokater som er spesialister på personskade og bistår klienter over hele landet. Det er alltid gledelig å bli kontaktet.