Barnefordeling etter barneloven

Barnefordeling etter barneloven

Foreldre som ikke lever sammen eller som tar valget om å gå fra hverandre, opplever at det ikke er så enkelt å få til en avtale om fordelingen av barna. Det er avtalefrihet når det gjelder barnefordeling. Det byr ofte på utfordringer for foreldrene å bli enige om en fordeling. Barneloven har flere bestemmelser som gjelder barnefordeling, herunder daglig omsorg, samvær og selve barnefordelingen. Denne artikkelen omhandler noen av de bestemmelser som gjelder barnefordeling etter barneloven.

Hvem avgjør barnefordeling etter barneloven ?

Utgangspunktet er at det er foreldrene som avgjør hvilken fordeling det skal være av barna. Det er avtalefrihet om barnefordeling. Barneloven kan gi foreldre som ikke klarer å bli enige noe veiledning om hva som er viktig og hva det legges vekt på. Foreldre som har barn under 16 år plikter å møte til såkalt mekling ved det lokale familievernkontoret ved uovernsstemmelser i forbindelse med barnefordeling. Dette er ofte et lurt sted å begynne. Under meklingen vil foreldrene ha en samtale med en utenforstående. I løpet av meklingen vil foreldrene gjerne klare å forstå den andre bedre og problemstillingen omkring barnefordelingen kan komme tydeligere frem. Dersom foreldrene i løpet av meklingstimen ikke blir enige, kan hver av partene kreve å få en meklingsattest. En meklingsattest er gyldig i seks måneder. For å gå til rettslig behandling av en barnefordelingssak er det et krav at man fremlegges gyldig meklingsattest. Mekling og meklingattest følges av barneloven § § 51 – 54. Hvis foreldrene ikke blir enige om barnefordelingen vil gjerne tingretten være stedet for å avgjøre saken. Barnefordelingssaker er såkalte prioriterte saker for retten. Det vil derfor ikke ta for lang tid før stevning vurderes og tilsvarsfrist settes. Partene blir kalt inn til rettslig møte. Barneloven § 61 gjelder avgjørelser under saksbehandlingen. Hovedregelen er at retten kaller inn partene til saksforberedende møte. Under det saksforberedende møtet vil foreldrene møte, gjerne med sine advokater / prosessfullmektiger. Retten har i mange tilfeller oppnevnt en sakkyndig psykolog som også er til stede under møtet. Dommeren har en mer meklende rolle i saksforberedende møter. Dommeren vil forsøke å klarlegge sakens tvistepunkter og drøfte den videre behandlingen av saken med det mål om å få til en minnelig løsning om barnefordelingen. I mange barnefordelingssaker kommer foreldrene frem til en løsning etter ett eller flere slike saksforberedende møter. Dersom begge foreldrene samtykker til det og retten anser det som forsvarlig, kan retten avsi dom i saken uten at det avholdes hovedforeldrene. Hvis foreldrene ikke blir enige eller saken ikke er egnet for slike møter, vil det berammes en ordinær hovedforhandling.

Barnefordeling – hvilken fordeling

Det er hovedregelen i norsk rett at barnet bor fast hos en av foreldrene. Den forelderen som barnet bor fast hos vil ha den daglige omsorgen for barnet. Foreldrene kan fremdeles ha felles foreldreansvar for barnet selv om den ene har den daglige omsorgen. I Sverige er, til forskjell fra Norge, hovedregelen at barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. Dette skjer kun unntaksvis i Norge. Det skal mye til for at retten dømmer delt omsorg i en barnefordelingssak her til lands. Se mer om delt omsorg og 50/50- fordeling i en av våre andre artikler.

Den forelderen som barnet ikke bor fast hos vil ha rett til samvær med barnet. Barnet har også en rett til samvær med den forelderen barnet ikke bor fast hos. Det følger av barneloven § 42. Barnelovens bestemmelse om samværets omfang følger av § 43, og betegnes som «vanlig samvær». Vanlig samvær tilsier samvær en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Barnefordeling etter barneloven – behov for advokat

Det kan være lurt å la seg bistå av en advokat ved barnefordeling. En advokat kan vurdere din sak og kan være med deg under et eventuelt saksforberedende møte eller i retten. Våre advokater har bred erfaring med barnefordelingssaker og kjenner godt til bestemmelsene i barneloven og hva som legges vekt på i saker som gjelder barnefordeling.