Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste tegner uføreforsikring for å sikre seg økonomisk dersom man skulle være uheldig å falle ut av arbeidslivet. Da kan det være ekstra tungt dersom det kommer et avslag fra forsikringsselskapet. Ta kontakt med en av våre advokater som er fagspesialister på forsikringsrett for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.

Avslag på uføreforsikring – hva gjør jeg nå?

Dersom du har fått avslag på uføreforsikring bør du først og fremst kartlegge hva som er begrunnelsen for avslaget. Dernest må man se hen til hvilke rettslig grunnlag forsikringsselskapet påberoper seg. De viktigste dokumentene er forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene.

Forsikringsrett kan for mange fremstå som enkelt. Vårt advokatfirma har lang erfaring med forsikringsrett og vårt inntrykk er at sakene ofte reiser en rekke problemstillinger juridisk så vel som faktisk. Forsikringsvilkårer kan være vage eller tvetydige. Selskapet kan ha lagt feil fakta til grunn for vurderingen. Det finnes flere overgangsregler ved bytte av forsikringsselskap. Dernest kan forsikringsvilkårene være i strid med forsikringsavtaleloven.

Ved avslag fra forsikringsselskapet kan du klage saken inn for finansklagenemnda.

Rettshjelpsdekning ved avslag på uføreforsikring

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetalingen er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke opptil hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på ca. kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Avslag på uføreforsikring – ta kontakt med advokat som er spesialist på forsikringsrett

Er du usikker på hvordan du skal angripe saken eller føler du deg maktesløs mot forsikringsselskapet? Ta kontakt med vårt advoktfirma og du vil bli kontaktet av en advokat som kan forsikringsrett ut i fingerspissene og samtidig har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner deres strategi og saksbehandling.

Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken og uforpliktende telefonsamtale. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.