Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har er at du rett til advokatbistand. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Forsikringsselskapet er pliktig i henhold til lovgivningen å betale for dine advokatutgifter.

Trenger jeg advokatbistand ved trafikkulykke?

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat for bistand så snart som mulig ved trafikkulykke. Personskadeerstatning kan være vanskelig og komplisert. Det er flere spørsmål som må avklares og ofte kan det være tungt som skadelidt å måtte forholde seg til forsikringsselskaper, politiet, motpart, sykehus m.v etter skaden. Da er det betryggende å ha en advokat som kan ivareta dine interesser og sørger for at du får korrekt erstatning. Advokatbistand ved trafikkulykke er derfor lønnsomt, betryggende, og i mange tilfeller nødvendig.

Hvem betaler kostnader til advokatbistand ved trafikkulykke?

Advokatbistand ved trafikkulykke er kostnader du ikke ville ha hatt dersom trafikkulykken tenkes bort. Som skadelidte har du krav på å få dekket utgifter som er en følge av trafikkulykken. Advokatkostnader regnes derfor som en utgift under erstatningsposten merutgifter og betales av forsikringsselskapet som en del av erstatningen. Skadelidte har følgelig krav på å få dekket utgifter til advokatbistand, såfremt utgiftene er rimelige og nødvendige. Advokatbistanden gjelder kun juridisk bistand i forbindelse med personskadesaken.

Advokatbistand ved trafikkulykke – velg riktig advokat

Selv om det er forsikringsselskapet som betaler advokatutgiftene står du fritt til å velge advokat. Personskadeerstatning er et område som krever særskilt kompetanse. Ta kontakt med advokat som er spesialist på personskadeerstatning. Vi har advokater som har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner selskapenes strategi og saksbehandling. Vårt advokatfirma bistår klienter over hele landet.

Vi ordner med søknad til forsikringsselskapet om dekning av juridisk bistand, melder fra om personskadesaken og ivaretar dine interesser helt til saken avsluttes.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller gratis vurdering av saken. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.