Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Hva innebærer det å bli innkalt til drøftelsesmøte?

Drøftelsesmøte er en saksbehandlingsregel når det kommer til oppsigelse eller avskjed, oppstilt i arbeidsmiljøloven § 15-1. Den lyder som følger:

«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes».

Har arbeidsgiver innkalt deg til drøftelsesmøte, er det fordi de vurderer å inngi en oppsigelse. En beslutning skal ikke være tatt, men vi opplever ikke sjelden at beslutningen i realiteten allerede er tatt på tidspunktet hvor innkallingen sendes til arbeidstaker. Som arbeidstaker skal du få innkallingen i god tid, siden du har krav på å ha med deg bistand på møtet. De fleste velger å ha med seg advokat, men noen velger å ha med seg tillitsvalgt. Det er viktig å ta en innkalling til drøftelsesmøte på alvor. Det skal utarbeides en protokoll i etterkant, og hva som fremgår av denne kan bli av stor betydning senere om en oppsigelse skal bestrides. Det blir også ofte forhandlinger om sluttavtale på drøftelsesmøter, også i små bedrifter.

Hvordan foregår et drøftelsesmøte?

Ingen møter er like, men noen hovedtrekk går igjen i de fleste. Som oftest vil arbeidsgiver enten selv eller ved advokat, redegjøre for bakgrunnen for innkallelsen. Det er naturlig at det er den som har kalt inn til møte som innleder med bakgrunnen for innkallelsen. Dersom arbeidstaker er representert ved advokat, vil han eller hun som oftest deretter redegjøre for sakens juridiske sider og hva som er bakgrunnen for at arbeidstaker ikke vil akseptere en oppsigelse uten videre. Deretter blir det en dialog, ofte er partene mer på banen her og det kan fort bli diskusjoner rundt faktum. Avslutningsvis vil det stort sett bli forhandlinger om minnelige løsninger, da i hovedsak i form av en sluttavtale. Her leder advokaten(e) forhandlingene. Denne gjennomgangen vil ikke gjelde for alle drøftelsesmøter, men for ganske mange.

Advokatbistand når du er innkalt til drøftelsesmøte?

Vår erfaring er at det lønner seg å ta en innkallelse til drøftelsesmøte på alvor og kontakte advokat. Når det er gitt en innkallelse er oppsigelsesprosessen startet. Advokatbistand på et tidlig stadium kan medføre at bedre løsninger kan oppnås. Dersom det blir forhandlinger om sluttavtale, er det helt nødvendig at man har erfaring og kompetanse på forhandlinger. I veldig mange sluttavtaler ender arbeidsgiver opp med å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av en slik sluttpakke. Ta kontakt med oss om du vurderer advokatbistand. Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken din.

Les gjerne andre artikler om arbeidsrett på vår hjemmeside, eller på vår artikkelbase på www.advokatveiledning.no.