Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Advokat – råd ved kontakt med barnevernet

Mange foreldre opplever å være i kontakt med barneverntjenesten. For mange er dette både ubehagelig og vanskelig. Frykten for tanken om at barnet skal fratas foreldrene er ofte stor. Det kan allerede på undersøkelsesstadiet være hensiktmessig å ta kontakt med en advokat. Våre advokater arbeider mye med barnevernssaker og har den faglige tyngde som kan gi deg gode råd i forbindelse med kontakten med barnevernet.

Egen advokat ved kontakt med barnevernet

Det kan som nevnt innledningsvis være både hensiktsmessig og en trygghet å ha kontakt med en advokat helt innledningsvis i kontakten med barnevernet. Advokaten vil arbeide for og ivareta dine interesser i forbindelse med saken og kontakten du har med barnevernet. Mange opplever det som meget belastende at barnevernet tar kontakt. Det første barneverntjenesten gjør når de mottar en bekymringsmelding er å undersøke familieforholdene nærmere. Barneverntjenesten oppretter en såkalt undersøkelsessak. Dette er barnevernet pliktet til å gjøre. Barnevernet har også en rett til å foreta de nødvendige undersøkelser. Et råd er å ta kontakt med en advokat allerede på dette tidspunktet. Advokaten kan innhente barneverntjenestens dokumenter i saken og vurdere saken nærmere for deg. Du har rett til å benytte deg av en egen advokat. En advokat kan også underveis med din kontakt med barneverntjenesten rådføre deg med hva som bør sies og gjøres fra din side.

Barneverntjenesten innhenter ofte sakkyndige

I barnevernssaker innhentes det ofte sakkyndige psykologer. De sakkyndige psykologene er ofte veldig flinke og vurderer saken ut fra hva som er riktig og hva som er til barnets beste. Imidlertid er det et tankekors at mange av de sakkydige psykologene som barneverntjensten bruker også er betalt av barnevernet. Som forelder kan man gjerne, sammen med sin advokat, vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig å innhente en egen sakkyndig psykolig. Dette for å belyse saken bedre og øke den sakkyndige psykologens troverdighet og uavhengighet.

Samarbeide med barnevernet

Et råd er også å samarbeide med barnevernet. Barnevernet er en instans som skal ivareta barnets interesser. Imidlertid er det gjerne slik at foreldrene opplever det dithen at barneverntjenesten arbeider mot foreldrene. Det er ikke nødvendigvis slik, men det kan ofte oppleves på denne måten. Selv om det er et generelt råd om at man som forelder bør samarbeide med barneverntjenesten, bør man være noe forsiktig med å gi samtykke til blant annet innhenting av opplysninger fra ulike instanser. Hvis det er slik at det er å anse som en tilstrekkelig alvorlig situasjon for barnet, vil barnevernet ha krav på ulike opplysninger uavhengig av foreldrenes samtykke.

Ta kontakt med advokat ved barnevernssak

Vi arbeider mye med barnevernssaker. Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med en barnevernssak. Dette gjelder uavhengig av hva du tjener hvis barnet akuttplasseres utenfor hjemmet og ved sak om omsorgsovertakelse. Vi kan undersøke nærmere for deg om du har krav på fri rettshjelp slik at advokatutgiftene dekkes av det offentlige. Våre advokater har streng taushetsplikt. Vi bistår deg gjerne og vil ivareta dine interesser på en best mulig måte.