Advokat – barnevernssak

I barnevernssaker kan du som part få dekket utgifter til advokat av det offentlige. Det kan i mange tilfeller være hensiktmessig å la seg bistå av en advokat i en barnevernssak. En advokat vil kunne ha nødvendig kunnskap om prosessen og hva som er viktig i en barnevernssak, for å ivareta dine interesser på en best mulig måte. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere uforpliktende samtale.

Gratis advokat i barnevernssaker

I barnevernssaker som gjelder omsorgsovertakelse og akuttplasseringer av barn, har foreldrene krav på dekket bistand av advokat. Det offentlige betaler for utgiftene til advokat i barnevernssaker av denne typen. Slike barnevernssaker er tvangssaker, og det er selvfølgelig svært inngripende for foreldre om det fattes vedtak om omsorgsovertakelse eller akuttvedtak. I Norge betaler det offentlige for advokatbistand i slike saker. Retten til fri rettshjelp i slike barnevernssaker gjelder uavhengig av hvilken inntekt foreldrene har. Dette er såkalte ikke-behovsprøvede saker.

Akuttvedtak og advokat

Akuttvedtak vil si at det fattes et hastevedtak. Barnet akuttplasseres et annet sted enn hjemme hos foreldrene. Ofte får ikke foreldrene vite dette før etter at barnet er hentet ut av barnehagen eller skolen. Foreldre opplever dette naturligvis som enormt belastende og vanskelig. Akuttvedtaket skal godkjennes eller ikke godkjennes av Fylkesnemnda innen gitte frister. Dersom fristene ikke overholdes, er det klare utgangspunktet at barnet skal tilbake til foreldrene. Fordi akuttvedtak er et så alvorlig og belatende inngrepen i en familie er det viktig at lovbestemmelser og retningslinjer følger fra det offentliges side. Det er heller ikke gitt at det faktisk foreligger forhold som gjør at vilkårene for akuttvedtak foreligger. I forbindelse med akuttvedtak kan det være hensiktmessig å benytte seg av den faglige kompetanse en barnevernsadvokat.

 

Advokat før omsorgsovertakelse eller akuttplassering

Det offentlige dekker utgifter til advokat i barnevernssaker som har kommet til en viss alvorlighet i forhold til inngrepende forhold. På stadiet for undersøkelsessak har foreldre ikke krav på gratis advokatbistand. Barneverntjenesten har både plikt og rett til å opprette undersøkelsessak hvis det for eksempel har innkommet en bekymringsmelding. Mange foreldre opplever det som svært belastende og vanskelig at barnevernet har opprettet undersøkelsessak. Foreldre er ofte engstelige for hvordan undersøkelsessaken vil ende. Barnevernets vurdering kan også resultere i at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Allerede på undersøkelsesstadiet kan det være hensiktmessig å ta kontakt med en advokat. Advokaten kan bistå deg allerede her og gi deg råd, veiledning og vurderinger av hva som bør gjøres. For mange foreldre er det en viktig trygghet å ha egen advokat å forholde seg til. Advokaten har allerede på undersøkelsesstadiet adgang til å få tilsendt kopi av alle sakens dokumenter fra barneverntjenesten.

Ta kontakt med advokat i barnevernssak

Ta gjerne kontakt med vårt kontor. Vi arbeider mye med barnevernssaker. Vi har streng taushetsplikt og tar gjerne en første gratis vurdering av om du har en sak. Vi undersøker om du har krav på fri rettshjelp.