Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke er ulovlig skadeverk. En slik handling medfører erstatningsansvar. I mange saker kan det bli erstatning på flere hundretusenkroner. I denne artikkel vil vi ta for oss de grunnleggende regler om felling av trær på naboeiendommen som er gjort uten samtykke.

Hva kan du kreve ved ulovlig felling av trær på naboeiendommen?

Når det er utført ulovlig felling av trær på privat eiendom, har høyesterett vurdert hva som kan kreves. I RT 2005 s. 216 går det frem at det må utmåles en erstatning til rimelige gjenopprettingstiltak uavhengig av skyldgrad. Høyesterett sier at utgangspunktet er nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting skal erstattes. Det må gjøres en konkret vurdering av hvilke gjenopprettingstiltak det er rimelig og fornuftig at settes i verk. Høyesterett har brukt de samme prisnippene som gjelder for ansvar for forurensningsskade i foruresningsloven § 57 bokstav b. Der fremgår det at ansvaret omfatter  rimelige og nødvendige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade. Det er i forarbeider og juridisk teori langt til grunn at denne bestemmelse er i sasmvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Ved ulovlig felling av trær kan man altså kreve hva som er rimelig og nødvendig tiltak for å gjenopprette tilstanden.

 

Nærmere om erstatning ved felling av trær

I rettspraksis er det lagt til grunn at ett 10 meter høyt furutre medførte en erstatning på kr 65 000. Videre fremgår det av rettspraksis at det kan plantes trær som er 7 – 8 meter høye, med oppfølgning over tre år blir det en kostnad på kr 70 000 pr tre. Det må som nevnt gjøres en konkret vurdering, dette bør gjøres av en abroist, eller en annen fagperson med skogfalig bakgrunn. Men ulovlig felling av trær på naboeiendommen vil ofte resultere i høye utbedrings kostnader.

Hos Austin Lyngmyr betaler du bare 20%

I saker om ulovlig felling av trær på naboeiendommen har du krav på å få dekket advokat på din boligforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap. Slik at du kun betaler egenandel til oss, det overskytende 80% fakturerer vi ditt forsikringsselskap direkte. Dette gjør vi for at det skal være enkelt å bruke advokat.

Vi har spesialiserte advokater på fast eiendom som hjelper deg med å få riktig erstatning.