Advokatbistand ved oppsigelse

Advokatbistand ved oppsigelse

Advokatbistand ved oppsigelse kan være en nødvendighet for å oppnå en god løsning. Hva som er en god løsning vil variere fra sak til sak. Mange oppsigelsessaker løses med en sluttpakke/sluttavtale. Dette er normalt en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Noen ganger kan det være nødvendig med rettslig behandling. Da er en god prosessrisikovurdering viktig.

Advokatbistand ved oppsigelse for arbeidstaker

Vi tilbyr advokatbistand ved oppsigelse for arbeidstaker. Vi kan bistå på drøftelsesmøter og forhandlingsmøter. Vi er opptatt av å lytte og ha en tett dialog med klientene våre hele veien, slik at man trekker i samme retning og oppnår gode løsninger og resultater. Advokatbistand ved oppsigelse for arbeidstaker vil normalt omfatte klientmøte(r), dialog med arbeidsgiver, lede forhandlinger på klients vegne, drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og i noen tilfeller – rettslig behandling. Advokatbistand skal være en kvalitetssikring av prosessen. Arbeidstaker har sterke rettigheter i arbeidsmiljøloven, blant annet retten til å stå i stilling frem til en sak om oppsigelse er endelig avsluttet.

Advokatbistand ved oppsigelse for arbeidsgiver

Vi tilbyr advokatbistand ved oppsigelse for arbeidsgiver. Advokatbistand skal være en kvalitetssikring av prosessen og når man som arbeidsgiver innleder en prosess som skal føre til oppsigelse er det svært viktig at saksbehandlingsreglene som oppstilles i arbeidsmiljøloven følges. Det kan bli svært kostbart om manglende saksbehandling påberopes fra arbeidstaker. Det kan medføre erstatningsansvar. I mange tilfeller vil advokatbistand ved oppsigelse for arbeidsgiver innebære å lede forhandlinger og vurdere prosessrisiko opp mot de mulige løsninger som kan inngås med arbeidstaker.

Særskilte vurderinger på arbeidsrettens område

Vi har skrevet en rekke artikler om arbeidsrett, se gjerne , eller på vår artikkelbase på Advokatveiledning.no. Det er flere særtrekk på arbeidsrettens område det er viktig å være klar over. Her skal nevnes to viktige eksempler. Oppsigelse begrunnet i sykefravær i de første 12 måneder etter at sykefraværet inntrådte er ulovlig i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-8. Dersom oppsigelsen hevdes begrunnet i sykefravær fra arbeidstakers side, så har arbeidsgiver bevisbyrden for at dette ikke er tilfelle. Med andre ord omvendt bevisbyrde. Det andre eksempelet knytter seg til erstatningsutmåling. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, så er ikke denne begrenset til økonomisk tap som ellers er hovedregelen i erstatningsretten. Det kan også tilkjennes såkalt oppreisning, det vil si en slags «tort-og-svie». Beløpene som tilkjennes varierer, men ligger normalt mellom kr 15 000 og kr 100 000.

Gratis førstevurdering av saken din

Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken din. Dette for å avdekke hvorvidt vi kan tilby juridisk bistand som vil være hensiktsmessig i din sak. Vi gir alltid oppriktige vurderinger, er det ikke en sak hvor advokatbistand vil kunne lønne seg, så sier vi det. Advokatbistand ved oppsigelse kan være en vanskelig avgjørelse, fordi det står mye på spill og man har kanskje aldri vært involvert i en slik prosess tidligere. Da kan det ihvertfall være fornuftig å ta kontakt med advokat for å få en vurdering av saken. Deretter tar man en avgjørelse på om man ønsker advokatbistand eller ikke.