Advokatbistand ved avskjed

Advokatbistand ved avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører umiddelbart som følge av at avskjedsbeslutningen meddeles arbeidstakeren. Avskjed forutsetter grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Advokatbistand ved avskjed kan være aktuelt for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Reglene om avskjed

Avskjed er en meget streng sanksjon og kan medføre dramatiske konsekvenser for arbeidstaker som blir fratatt sitt inntektsgrunnlag med umiddelbar virkning. Lovgiver har derfor oppstilt en meget høy terskel for at avskjed kan finne sted uten at det innebærer et brudd på arbeidsmiljøloven som blir gjenstand for erstatningsplikt. Den relevante lovbestemmelse er arbeidsmiljøloven § 15-14. Den lyder som følger:

(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende.

(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at vilkårene for saklig oppsigelse er til stede.

(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

I en nyere dom avsagt av Høyesterett, herunder Rt. 2014 s. 1161, ble det fastslått at det gjelder et skjerpet beviskrav i avskjedssaker. Det innebærer i praksis at arbeidsgiver må sørge for at grunnlaget for avskjeden er nøye gjennomgått og dokumentert. Det er ikke tilstrekkelig med sannsynlighetsovervekt, det kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Dette henger sammen med de betydelige konsekvensene en avskjed vil medføre for arbeidstaker.

Advokatbistand ved avskjed for arbeidstaker

Arbeidstaker kan ha behov for advokatbistand, dersom det mistenkes at avskjeden ikke er lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-14. I en del tilfeller er det en forhastet beslutning fra arbeidsgiver. Dersom det f.eks ikke er avholdt drøftelsesmøte i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-1, er dette et sterkt moment som taler for at avskjeden er ulovlig. Advokatbistand for ved avskjed for arbeidstaker vil ofte innebære å kreve forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3, hvor arbeidsgiver da plikter å avholde forhandlingsmøte innen 14 dager. Mange saker løses her, ofte i form av en sluttpakke/sluttavtale. I noen saker er det ikke mulig å komme til enighet og prosessrisikoen vurderes som akseptabel – og da er søksmål for tingretten neste skritt.

Advokatbistand ved avskjed for arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan ha behov for advokatbistand dersom det skal innledes en prosess for å gi en arbeidstaker en avskjed. Det er for å få en kvalitetssikring av prosessen. En del arbeidsgivere kontakter advokat først etter at problemene har oppstått, da ville det heller ha lønt seg å ha kontaktet advokat tidligere for å unngå at problemene i det hele tatt oppstår. Dersom det blir forhandlinger om sluttpakke/sluttavtale, er det som oftest lønnsomt å ha bistand fra advokat med erfaring i forhandlingssituasjoner som denne.

Fri rettshjelp i saker om avskjed?

Lov om fri rettshjelp inneholder vilkår for hvilke saker som kan være gjenstand for fri rettshjelp og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Ved avskjed kan det argumenteres for at søker har kr 0,- i inntekt, siden man er fratatt inntektsgrunnlaget. Det kan således være muligheter for fri rettshjelp. Dersom du har en samboer eller ektefelle, så må felles inntekt ligge under kr 369 000.

Advokatbistand ved avskjed – ta kontakt

Dersom du vurderer advokatbistand ved avskjed, så ta gjerne kontakt med oss.

Innledende samtale for å vurdere om du har en sak er selvfølgelig både uforpliktende og uten kostnad for deg. Vi vurderer saken opp mot prosessrisiko, mulighet for å få til løsninger, kostnadene ved å føre sak og eventuelle særlige omstendigheter.

Alle henvendelser bli naturligvis behandlet konfidensielt og i tråd med streng, lovbestemt taushetsplikt.