Heving av bilkjøp fra forhandler

Heving av bilkjøp fra forhandler

Når selger er forhandler er terskelen for heving av bilkjøp lavere enn i andre tilfeller. Dette fremgår delvis av lovens ordlyd og er nylig også slått fatt i en dom fra Høyesterett. Kjøper man som privatperson bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukervernet og styrkeforholdet mellom partene tilsier at det bør være noe lavere terskel enn i andre typer handler. Mange bilkjøpere lar bilselger fikse i det "uendelig". I de fleste tilfeller har imidlertid bare selger to forsøk på å fikse samme mangel. Dersom mangelen ikke er av "uvesentlig" karakter vil man kunne vinne frem med heving av bilkjøpet.

 

Heving av bilkjøp fordi mangelen ikke er «uvesentlig»

Som overfor nevnt har vi nylig fått en dom fra Høyesterett hvor det fremheves at terskelen for heving av bilkjøp er noe når forbrukerkjøpsloven regulerer forholdet. Les mer om dommen i Rt 2015 s. 231. Dette er forsåvidt også normen fra tidligere. HR uttalte:

«Terskelen for heving er senket i forhold til hevingsbestemmelsen i kjøpslovens § 39 som krever at kontraktsbruddet er «vesentlig»».

Advokatveiledningen Droebak 263

Advokat Kjetil Lyngmyr jobber med bilsaker, og har særlig kompetanse på kjøp – og kontraktsrett. Han bistår et betydelig antall klienter i bilsaker til enhver tid.

Når foreligger det grunnlag for heving av bilkjøp fra forhandler?

Det er alltid en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. Det er derfor ikke enkelt å sette frem et fasitsvar. Følgende forutsetninger må uansett være på plas:

 • Kjøpsrettslig mangel
 • Rettidig reklamasjon
 • En mangel som ikke er «uvesentlig»

Dette er en meget enkel skisse. Ofte ser vi at en sak kan miste sitt hevingsgrunnlag av flere årsaker. Vi nevner kort noen eksempler:

 • for sen reklamasjon
 • unøyaktig reklamasjon
 • bevismessig uavklart
 • bevismessig svak
 • rettskraftig av gjørelse – oversittet frist
 • foreldet
 • god sak ødelagt ved at kjøper skulle fikse alt først og heve etterpå(ikke mulig)
 • «lurt» med på dårlig forlik
 • «lurt» til avhjelp som ikke fører frem – trenering og uthaling

Veien fram til heving kan være lang og krunglete hvis man skal gjøre alt på egenhånd. Ser vi bort i fra dette og isolert sett kun tenker på spørsmålet om heving er spørsmålet om:

kjøperen etter en helhetsvurdering har rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, også hensett til hva som fremstår som en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet.

Hvis svaret er ja, så foreligger det et hevingsgrunnlag. Dersom mangelen kan avhjelpes ved et prisavslag kan dette vippe bort muligheten for heving. Det man ser gjennom rettspraksis er at feil og mangler knyttet til sikkerhetsrelaterte problemer vektlegges i hevingsvurderingen. Videre vil avvik som er i strid med offentlige krav ofte bedømmes strengt. Å sette opp en detaljert liste er skummelt, fordi verden på dette området ikke er sort/hvitt. Man MÅ som oftest gjøre en helhetlig vurdering og det er en del skjær i sjøen. En skal være forsiktig med å ta lett på jus, faktum og bevisvurderingen i disse sakene. Tror du at du kanskje kan ha en hevingssak? Da hjelper vi deg gjerne videre. Ta kontakt.

Bruke advokat ved heving av bilkjøp fra forhandler?

Hva blir utgiftene, tenker man. Dersom du har vanlig forsikring på bilen vil du i en hevingssak ha rett til dekning av advokatutgifter. Du må betale et engangsbeløp på mellom kr 2000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat. Dette er en fin ordning som minner om fri rettshjelp. Dersom saken blir allmennprosess og du vinner fullt ut, vil også motparten kunne dømmes til å betale alle dine utgifter. Ofte løser imidlertid saken seg på et langt tidligere tidspunkt.

Ta direkte kontakt med fagansvarlig på bilsaker, advokat/partner Kjetil Lyngmyr: lyngmyr@aladvokat.no, eller benytt kontaktpunktene nedenfor for å sende en henvendelse til firmaet. Foretrekker du telefon kan du gjerne sende over ditt telefonnummer. Lyngmyr er spesialisert på bilsaker. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med utenrettslige forhandlinger i bilsaker, og han bistår jevnlig bilklienter i forliksrådet, Forbrukerrådet og i domstolene.

Opplys litt om type bil, årsmodell, kilometerstand, forsikringsselskap og hvorfor du vil heve bilkjøpet. Den første henvendelsen koster deg aldri noe. Har du en potensiell sak tilbyr vi vår kompetanse i et uforpliktende tilbud.