Mangel og heving av bilkjøp – hvordan får man kjøpesummen tilbake?

Etter bilkjøp er det en viss risiko for at ting kan gå galt. Dersom bilen har en mangel lurer mange på hva de bør gjøre, og hva de har krav på. Heving av bilkjøp er en av "valgmulighetene" når bilen har en mangel. Heving av bilkjøp innebærer i praksis at du får kjøpesummen tilbake. Men, hva skal til og hvordan foregår det i praksis?

Advokatveiledningen Droebak 263

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr. Lyngmyr har valgt å spesialsiere seg på kjøpsrett og særlig bilsaker. Lyngmyr har også skrevet en rekke innlegg om biljus på infosiden advokatveiledning.no


 

Heving av bilkjøp er et inngripende tiltak. Likevel er det slettes ikke et sjeldent fenomen. Hvert år er det en rekke bilkjøp som «annuleres» fordi bilen viser seg å være beheftet med feil og mangler. Det skal altså ikke mye til som mange tror. Flere uheldige bilkjøpere velger å bruke advokat i sin hevingssak, fordi det ofte står om betydelige summer. En annen årsak er at utgiften til advokat dekkes av bilforsikringen, noe mange dessverre ikke er klar over. Dersom du ved kjøpet tegnet helt vanlig bilforsikring(minimum ansvarsforsikring) dekker denne rimelige og nødvendige utgifter til advokat fra det tidspunkt man kan dokumentere at kravet om heving er fremsatt og ikke akseptert av selger. Avslag per epost eller sms er tilstrekkelig. Helt gratis vil det aldri være mulig å få advokattjenesten. Forsikringen dekker imidlertid 80% av utgiftene. De resterende 20% dekkes av klienten. I tillegg kommer det en engangsegenandel. Denne er som regel på kr 4000, men noen har også grunnegenandel på kr 2000 – 3000. Du kan lese mer om rettshjelp her.

Hvorfor skal du gjør jobben selv hvis du kan sette den bort til en advokat som er spesialisert innen kjøpsrett? Et argument er kostnaden ved å bruke advokat, men er du villig til å betale egenandelen ordner advokaten resten. I alle tilfeller vil du gjennom denne artikkelen kunne få noe mer innblikk i hvordan heving av bilkjøp skjer og hvordan man således får kjøpesummen tilbake.

Har du en sak og trenger advokat? Send oss en henvendelse.

Hvilken lov gjelder?

Første bud er å finne ut hvilken lov som kommer til anvendelse. Dersom du som privatperson kjøper bil fra forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Andre kjøp reguleres av kjøpsloven. I forhold til mangel og heving av bilkjøp er lovene temmelig like. Likevel kan vi si at forbrukerkjøpsloven verner bilkjøper i sterkere grad. Dette er ikke så rart. Det er rimelig at kjøper skal ha et noe bedre vern når det kjøpes bil fra en forhandler. Man forventer noe mer ved forhandlersalg.

Mangel?

En del bilkjøpere vil kreve heving av bilkjøp fordi bilen ikke var helt som de hadde tenkt seg, den er for stor, for liten eller den ble for dyr. Denne type grunnlag er det ikke mulig å vinne frem med, sett fra en rettslig ståsted. Det kan godt tenkes at en løsningsorientert bilselger vil ta tilbake bilen på goodwill – basis, men utover dette har man en tung sak. Likeledes er situasjonen i saker der kjøper angrer seg. Her vil man være avhengig av å kunne anvende lovfestet angrerett eller en særskilt avtalt angrerett. Slike tilfeller foreligger kun unntaksvis.

Dersom man skal kreve heving av bilkjøp i medhold av loven, må det foreligge det som kalles en mangel. En mangel i lovens forstand er ikke det samme som en mangel i dagligtalen. En mangel i lovens forstand kan foreligge dersom bilen ikke er som forventet, ikke i henhold til avtalen, ikke i samsvar med offentligrettslige krav, den har feil ved seg, opplysninger er holdt tilbake fra selger, markedsføringen ikke stemmer, med mer. Vurderingen av om mangel foreligger er ofte vanskelig. Svært ofte ser vi at selger velger å selge bilen «som den er». Dette gjør vurderingen mer komplisert, blant annet fordi denne bestemmelsen gir rom for mer skjønn og en helhetlig vurdering. For at forholdet skal utgjøre en mangel må dessuten feilen ha vært tilstede på kjøpstidspunktet. Det er kjøper som har bevisbyrden for dette. Mange saker strander her, ofte fordi bilkjøper ikke skjønner reglene og fordi bilkjøper ikke vet hva han skal gjøre for å dokumenter og bevise riktig.

Reklamasjon ved heving av bilkjøp

Dersom du oppdager avvik ved bilen er det viktig å klage, eller reklamere, som det heter på fagspråket. Reklamasjonen kan sendes på epost eller sms. Det viktige er at reklamasjonen kommer frem. Skal du heve et bilkjøp etter kjøpslovens bestemmelser er det særlig viktig å være tidlig ute med å kreve heving. Er du i tvil om prosessen bør du sette dette bort, rett og slett fordi man her kan ødelegge hele saken. Dersom man ikke reklamerer rettidig forsvinner muligheten for å gjøre forholdet gjeldende som mangel. Disse reglene er strenge, og de praktiseres strengt. Mange går i «vente og se – fella». Det er ingen grunn til å vente. Ved mistanke om avvik bør du snareset reklamere. Ved forbrukerkjøp er det ikke et krav om at man må fremsette krav om heving i tidlig fase, slik forholdet er etter forbrukerkjøpsloven. Er saken en potensiell hevingssak, og det er heving du ønsker, er det ikke noe å vente med. Krev heving.

Om hevingsgrunnlaget – det vanskelige vesentlighetsvurderingen

Dersom mangel foreligger og reklamasjonen er rettidig er neste spørsmål om mangelen er av vesentlig karakter. Som hovedregel har selger rett til å fikse, men det behandler vi ikke nærmere her. Vi forusetter at selger ikke vil fikse, ikke har gitt tilbud om det eller fremsatt tilbudet for sent(gjelder særlig i forbrukerkjøp). Ikke enhver mangel medfører hevingsgrunnlag. Det er et krav etter loven at mangelen er vesentlig. Hva ligger videre i dette? Man blir ikke så mye klokere av ordlyden. I praksis kan det være fine marginer på om man står overfor en hevingssak eller en sak hvor en må godta prisavslag eller avhjelp. Det er mange momenter som spiller inn, men generelt kan man si at jo mer graverende mangelen er, desto større sjans er det for heving. Videre vil det ha en del å si hvordan avhjelpssituasjonen har vært, mangelens karakter, utbedringskostnad, om mangelen kan avhjelpes ved prisavslag med mer. Videre er det en forutsetning at gjenstanden kan tilbakeleveres.

Oppgjøret ved heving av bilkjøp

Dersom kjøper har brukt bilen vil det være rimelig å innrømme et nyttefradrag. Fradraget tar utgangspunkt i antall kjørte kilometer etter kjøpet. Kjøper kan imidlertid kreve forsinkelsesrente, enten fra betalingsdato eller fra reklamasjonsdato, avhengig av hva selger krever samt hvilken lov som kommer til anvendelse.

Sende oss henvendelse?

Austin Lyngmyr har valgt å satse på forbrukerrett og særlig bilsaker. Vi jobber med bilsaker hver eneste dag. 80-90% av sakene løser seg på veien, men vi møter også i retten og fører saker i andre instanser når dette er nødvendig. Har du en sak om heving av bilkjøp bistår vi gjerne. Send oss en henvendelse med en beskrivelse av saken, din kontaktinfo om navn på forsikringsselskap.