Erstatning ved yrkesskade

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så tidlig som mulig, slik at ingen frister blir oversittet. Erstatning ved yrkesskade er ikke så lett som mange tror. For det første oppstår spørsmålet om ulykken eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade. For det andre må det tas stilling til om skadene du sliter med er en følge av yrkesskaden - dette er et spørsmål om årsakssammenheng. Dernest skal erstatning ved yrkesskade utmåles. Ved utmåling av erstatningen dekker selskapet nødvendige utgifter til advokat. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende og førstegangsvurdering av saken

Erstatning ved yrkesskade – yrkesskadeansvaret

I Norge har lovgiver bestemt at alle arbeidsgiver har en obligatorisk plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Når vi taler om yrkesskade, snakker vi både om skade som følge av arbeidsulykke og yrkessykdom. Begge to er likestilt som yrkesskade og gir samme rettigheter. Yrkesskadeansvaret er objektivt. Det innebærer at du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet selv om arbeidsgiveren ikke kan bebreides for ulykken eller sykdommen. Loven stiller ikke krav til skyld hos arbeidsgiver. Krav om yrkesskadeerstatning skal fremmes mot det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver hadde på konstateringstidspunktet. Ved arbeidsulykke er det som regel ulykkestidspunktet og ved yrkessykdom første gang du oppsøkte legen for sykdommen.

Advokat ved yrkesskade – personskadeadvokat

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig i forbindelse med erstatning ved yrkesskade. Advokaten vil for det første kartlegge ditt økonomiske tap og samtidig vil han kunne fortelle deg om dine rettigheter både overfor NAV og forsikringsselskapet.

Når det gjelder advokatutgifter skal du være klar over at forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand fra advokat. Utgiftene regnes som en del av erstatningen fra forsikringsselskapet og utmåles under erstatnignsposten merutgifter.

Erstatningsutmåling ved yrkesskade

Erstatning ved yrkesskade skal utmåles individuelt og det grunnleggende hensynet er at du skal få dekket ditt fulle økonomiske tap. Dette innebærer blant annet at du har krav på å få dekket tap av arbeidsinntekt, merutgifter som følge av yrkesskaden, menerstatning (tapt livsutfoldelse) og i noen tilfeller tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet. På et punkt skiller utmåling av yrkesskadeerstatning seg fra den alminnelige erstatningsretten. Lidt tap i forbindelse med erstatning ved yrkesskade skal utmåles på like linje med den alminnelige erstatningsretten. Imiderltid er det fremtidige tapet standardisert. Det vil si at erstatningenssummen er fastsatt iht. forskrifter, såfremt vilkårene er oppfylt får du altså betalt en bestemt sum når det gjelder utgiftsposten og inntektsposten.

Kontakt oss for en vurdering av din yrkesskadesak

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og gratis vurdering av din yrkesskadesak.