Erstatning ved trafikkulykke

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles en individuell erstatning. Erstatning ved trafikkulykke kan være komplisert og vanskelig. Forsikringsselskapet er ofte representert med juridiske saksbehandlere og advokater. Styrkeforskjellen mellom partene er stor, noe som kan være uheldig. Vær klar over at du som skadelidt ved trafikkulykke har krav på juridisk bistand fra advokat. Kostnadene til advokat betales av forsikringsselskapet såfremt de er rimelige og nødvendige. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller en vurderingen av saken.

Rett til erstatning ved trafikkulykke –  bilansvaret

Erstatningsansvaret for motorkjøretøy i Norge er regulert i bilansvarsloven. Alle eiere av motorkjøretøy er pålagt å tegne en ansvarsforsikring som skal dekke skader motorkjøretøyet gjør på person og ting. Ansvaret for motorkjøretøy er objektivt, jfr. bilansvarsloven § 4, jfr. § 1. Dette innebærer at du har rett til erstatning ved trafikkulykke selv om ingen kan bebreides eller lastes for ulykken. Dersom du har medvirket til trafikkulykken med tilstrekkelig grad av skyld, kan du imidlertid risikere å få avkortning av erstatningen. Krav om erstatning ved trafikkulykke rettes følgelig mot forsikringsselskapet der ansvarsforsikringen er tegnet.

Advokat ved trafikkulykke – rett til gratis bistand fra advokat

Erstatning ved trafikkulykke byr på mange utfordringer, både faktisk så vel som juridisk. Det er viktig at du tar kontakt med en advokat som er spesialist på personskade så tidlig som mulig. Kostnader til advokat dekkes som hovedregel av forsikringsselskapet. Begrunnelsen er at utgifter til juridisk bistand utmåles som en del av erstatningen. Forsikringsselskapet kjenner godt til dette og noen ganger det faktisk lettere for forsikringsselskapet å forholde seg til en advokat i saken.

Erstatning ved trafikkulykke – erstatningsutmåling ved trafikkulykke

Utmåling av erstatning ved trafikkulykke reguleres av skadeerstatningsloven. Det følger av skadeerstatningsloven § 3-1 at

«erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden»

I tillegg har du krav menerstatning som skal dekke tapt livsutfoldelse, jfr. skadeerstatningsloven § 3-2.

Det er ikke alltid lett å forstå hvilke rettigheter og erstatningsposter skadelidt har krav på bare ved å lese bestemmelsen. Oppsummeringsvis kan erstatning ved trafikkulykke inndeles inn i følgende erstatningsposter:

  1. Lidt og fremtidig inntektstap (herunder tap av ordinær lønn, overtidspenger, naturalytelser og goder)
  2. Lidt og fremtidig merutgifter (utgifter til medisinske undersøkelser og konsultasjoner, ombygging av bolig og bil, medisiner, psykologhjelp mv)
  3. Menerstatning ( tapt livsutfoldelse)
  4. Hjemmearbeidserstatning ( tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet)
  5. Forsørgertapserstatning  (ved tap av forsørger)
  6. Oppreisning (erstatning for tort og svie)

Det grunnleggende prinsippet er at skadelidt skal få dekket sitt fulle øknomiske tap. I erstatningsoppgjøret er det viktig å kunne sannsynliggjøre sitt økonomiske tap. Etter alminnelige bevisregler er det skadelidte som har bevisbyrden. Dette betyr at skadelidte må føre bevis for å sannsynliggjøre sitt økonomiske tap. Herunder fremskaffe nødvendige dokumenter, uttalelser, og papirer fra arbeidsgiver og behandlingssteder.

Kontakt oss for en førstevurdering av personskadesaken

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og gratis vurdering av saken. Vi har advokater som har personskade som sitt spesialfelt og flere av våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskapene og kjenner godt til deres strategi og saksbehandling.