Advokatbistand ved personskade

Advokatbistand ved personskade

Har du blitt påført personskade er det viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har i forbindelse med et personskadeoppgjør. Den kanskje viktigste rettigheten du har er at du kan kreve at skadevolder dekker dine utgifter til advokat. Rett til advokatbistand gjelder i forbindelse med erstatning ved trafikkulykke, yrkesskade, voldsoffererstatning og pasientskade når ansvaret er klarlagt. En personskadeadvokat besitter særskilt kompetanse om personskadeerstatning og sørger for at du får en korrekt og rettferdig erstatning. Ta gjerne kontakt med en personskadeadvokat hos oss og få en gratis samtale eller førstevurdering av saken.

Personskadeadvokat – advokatbistand ved personskade, nødvendig?

En personskadeadvokat er en advokat som er spesialist på personskadeoppgjør. Erstatningsoppgjør ved personskade kan være vanskelig å håndtere. For det første må det vurderes om skadevolder er ansvarlig, nemlig om det foreligger et ansvarsgrunnlag. Dernest må årsakssammenheng mellom skaden og skadevolders handling vurderes. Endelig må erstatningen beregnes korrekt. En personskadeadvokat vil kunne bistå skadelidte i et hvert trinn i erstatningsoppgjøret.

I tillegg er motparten ofte enten staten eller et forsikringsselskap. Dette er ressurssterke parter som ofte er representert med advokat eller juridiske saksbehandlere. Styrkeforskjellen er stor og med advokat på din side står du sterkere i erstatningsoppgjøret og forhandlingene.

Hvem skal dekke mine utgifter i forbindelse med advokatbistand ved personskade?

Dette er ofte den største hindringen for skadelidte til å ta kontakt med en personskadeadvokat. Vær klar over at du som skadelidte ofte har rett til advokatbistand ved personskade. Grunnen til dette er at utgifter til advokatbistand regnes som en del av erstatnignen under utgiftsposten merutgifter. I den alminnelige erstatningsretten følger dette av skadeerstatningsloven § 3-1. Din rett til advokatbistand ved personskade følger således av lovverket.

Dette innebærer med andre ord at forsikringsselskapet eller staten som hovedregel må dekke dine utgifter til advokat. De betaler altså advokatregningen. Det er imidlertid noen forskjeller avhengig av hvilke saksområde man er på.

Rettshjelpsdekning gjennom diverse forsikringsordninger

Noen ganger har du krav på rettshjelpsdekning gjennom diverse forsikringsordninger. Vilkåret for bruke rettshjelpsdekningen er at det foreligger en tvist. En tvist foreligger når motparten har bestridt et krav helt eller delvis. Dersom du blir påført personskade ved trafikkulykke har du for eksempel rettshjelpsdekning gjennom bilens ansvarsforsikring. Ved pasientskade har du rett til rettshjelpdekning under innboforsikringen dersom du har fått avslag fra pasientskadenemnda.

Rettshjelpsdekningen dekker 80 % av dine advokatkostnader og utgifter til sakkyndig. Du må imidlertid betale en egenandel på kr. 4000 eller 3000 + 20 % av honoraret.

Kontakt oss for advokatbistand ved personskade

Er du i tvil om du får dekket dine utgifter til advokatbistand ved personskade? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og førstevurdering av saken.