Bilkjøp privat – dine rettigheter ved feil og mangler

Ved bilkjøp privat tenker vi her på den type kjøp og salg som foregår mellom privatpersoner. Typisk utgangspunkt for bilkjøp privat er finn.no sine annonser. I dag finner de fleste bilen sin på finn.no, og det skilles mellom private selgere og profesjonelle selgere. Veldig mange tror at man er tilnærmet rettsløs etter bilkjøp fra privatpersoner. Slik er det ikke, selv om det skal noe mer til. Vi skal i denne artikkelen redegjøre for situasjonen omkring bilkjøp privat - hva er dine rettigheter som kjøper?

 

iStock_000003482842_Large

Utgangspunktet ved bilkjøp privat

Som ellers vil avtalen mellom partene være utgangspunktet. Partene står fritt til å avtale det meste, men avtaler som klart er urimelige kan bli satt til side, helt eller delvis. Dette følger av avtalelovens § 36. Et typisk eksempel er selgere som skriver i kontrakten, eller andre steder, at bilen selges helt uten reklamasjonsrettigheter. Dette er det neppe adgang til fordi en slikt forbehold lett vil være urimelig. Man kan imidlertid avtale forskjellige egenskaper ved bilen. Inneholder avtalen et punkt om at bilen selges med defekt motor, vil kjøper ikke senere kunne klage på dette. Selges bilen med informasjon om at bilen tidligere har vært kondemnert, så kan heller ikke kjøper klage på manglende opplysninger om kondemnasjon. Både annonsen, og korrespondansen før kjøpet, regnes som en del av avtalen mellom partene. I avtalen tas det som regel inn et generelt forbehold. Bilen er solgt «som den er».

Bilkjøp privat – bilen selges «som den er»

Når man har sett på avtalen, annonsen og korrespondansen forut for kjøpet, vil neste steg være å se på bakgrunnsretten. Dersom avtalen mellom partene ikke regulerer spørsmålet vi er ute etter, kommer kjøpsloven til anvendelsen. Bilkjøp privat skjer mellom to privatpersoner, og da er forbrukerkjøpsloven utelukket, jf. fkjl. § 1. I et fåtall av tilfellene vi har sett, tar selger ikke inn et forbehold om at bilen selges «som den er». Enkelte standardkontrakter inneholder ikke dette punktet, og partene glemmer det. Andre ganger mener selger at bilen er i så god stand at man ikke vil selge bilen med noe forbehold. Dette kan avtales fritt mellom partene. De fleste bilkjøp privat inneholder et «som den er» – forbehold. Forbeholdet innebærer at risikoen for skjulte feil og mangler overføres fra selger til kjøper. Forbeholdet er et varsel om at selger må være forberedt på å ta en risiko. Ved som den er – forbehold skal det mer til før mangel kan konstateres. Skjer det mindre feil ved bilen er det vanskelig å gjøre dette gjeldende som mangel. Bilen vil likevel kunne ha en mangel dersom den er solgt med feil opplysninger, eller opplysninger av sentral betydning er tilbakeholdt. Forusetningen er at dette må ha virket inn på kjøpet. Ville man ha kjøpt bilen dersom du hadde fått opplysningen? Den mest aktuellt mangelen er i de tilfeller bilen, solgt som den er, viser seg å være:

«i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummen størrelse og forholdene ellers», jf. kjl. § 19, bokstav c.

Det skal ikke så stor fantastien til å skjønne at denne bestemmelsen byr på vanskelige grensedragninger. Hva er vesentlig dårligere stand? Hva hadde man grunn til å rekne med? Hvordan var kjøpesummen sett opp imot tilsvarende biler? I hver enkelt sak må det gjøres en konkret vurdering for å avgjøre om man er innenfor eller utenfor et tilfelle av mangel i lovens forstand. Det er en samlet vurdering som må gjøres, men bilens alder, kilometerstand, servicehistorikk og opplysninger før kjøpet er momenter som ofte vil spille inn i mangelsvurderingen.

Hva gjør du når feil og mangler oppdages

Ved bilkjøp fra privatperson er det kjøpslovens reklamasjonsbestemmelser som anvendes. Har man mistanke om bilen er mangelfull er det viktig å reklamere så snart som mulig. Selger får da en mulighet til å avgjøre hvordan han skal innrette seg i fortsettelsen. Dersom det er aktuelt å heve kjøpet må krav om heving fremmes i tidlig fase, ellers risikerer man må miste denne muligheten. Vi anbefaler å bruke skriftlig reklamasjon for senere å kunne dokumentere at du har reklamert og at reklamsjonen kom frem. Reklamerer du for sent mister du muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

Hva skal du kreve?

Selgeren har som regel en rett til å utbedre. Ved bilkjøp privat opplever vi at dette er vanskelig for mange. Retting er ofte mer aktuelt når bilen er kjøpt hos forhandler. Forhandlere har gjerne bedre tilgang på gunstige priser eller i stand til å fikse feilene på eget verksted. Dersom selger avviser reklamasjonen, og ikke vil rette, er prisavslag, erstatning og/eller heving av bilkjøpet mest aktuelt. Dersom mangelen kan avhjelpes ved prisavslag ser man gjerne en klar tendens til at muligheten for å heve er vanskeligere. Heving av bilkjøp innebærer at kontraktsbruddet må være å anse som vesentlig. Heving er således ikke et mangelskrav som er egnet for å løse ethvert mangelsspørsmål.

Vil du ha hjelp etter bilkjøp privat?

Noen velger å bruke advokat fra dag 1, andre skal gjøre alt selv. Dette er naturligvis valgfritt. Vi opplever å bli kontaktet av uheldige bilkjøpere som har forsøkt selv, men som ikke når frem. Da kan det ofte være gusntig å sette en advokat med skreddersydd kompetanse på saken. Dessverre er det noen som ødelegger sin egen sak, og da er det ikke noe vi får gjort. Er saken avgjort, og fristen for å anke er utløpt, er løpet kjørt. Skriver du til vedkommende selger at feilen er veldig irriterende, men ikke påvirket din beslutning om å kjøpe, kan det bety at mangelen ikke har innvirket på kjøpet. Da er det helle ingen mangel. Andre skjønner ikke bevisreglene og noe skjønner ikke reklamasjonsreglene. Ved mindre feil og mangler vil det ofte ikke være lønnsomt å bruke advokat. Dersom det gjelder heving av bilkjøp og bilen kostet mer enn kr 40 000, bør du vurdere advokat. Det samme gjelder dersom det er feil og mangler for mer enn kr 30 000 40 000. Forsikringen din dekker inntil den økonomiske interessen i saken, maks kr 100 000. Du må betale en egenandel på kr 4000, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutigftene. Har du ingen penger å bruke på advokat må du vurdere andre løsninger. Det er ikke mulig å få helt gratis advokat, men den vanlige bilforsikringen sikrer deg altså en meget gunstig ordning ved å ta hovedtyngden av utgiften til advokat.

Austin Lyngmyr er et av få advokatfirma i Norge som har satset tungt på bilsaker. Flere av våre ansatte jobber med bilsaker hver eneste dag og vi bistår deg gjerne. Trenger du en biladvokat kan du sende oss en henvendelse. Skriv gjerne litt om årsmodell, kilometerstand, pris og hva som du mener er mangelfullt. Vi etablerer oppdrag og hjelper deg å aktivere forsikringen, slik at du får dekket mest mulig av advokatutgiftene.