Vedtak om omsorgsovertakelse

Vedtak om omsorgsovertakelse

For det tilfellet at barnevernet vurderer å sende saken til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og dermed fatte vedtak om omsorgsovertakelse, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat. Erfaringsmessig er det vanskelig å ta en slik sak alene. Mange foreldre føler seg misforstått eller uriktig behandlet i barnevernssaker. Det kan ofte være en trygghet å la seg bistå av en advokat hvis det vurderes vedtak om omsorgsovertakelse. I saker som gjelder omsorgsovertakelse, mottar Fylkesnemnda saken av barneverntjenesten. Det er Fylkesnemnda som eventuelt fatter vedtak om omsorgsovertakelse.

 Omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12

§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.                                                                                                                                                                                                 

            Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd i fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

            Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

          Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

 

For at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse må vilkårene i barnevernloven § 4-12 være oppfylt. Bestemmelsen regulerer de tilfeller der foreldrene fratas omsorgen for barnet. Den daglige omsorgen for barnet overtas av barneverntjenesten. Det er selvfølgelig svært inngripende for foreldrene, og kan også være svært inngripende for barnet. Vurderingskriteriene som følger av barnevernloven § 4-12 er skjønnsmessig utformet, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Barnevernloven § 4-12 har en «nåtids-vurdering» og en «fremtids-vurdering». Det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis barnets nåværende omsorgssituasjon ikke er tilfredsstillende hos foreldrene. Videre kan det fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli alvorlig skadet hvis det ikke får tilstrekkelig omsorg og ivaretakelse av foreldrene frem i tid. Barnevernloven § 4-12, bokstav a, b og c gjelder nåtidsvurderingen. Bostav d gjelder en fremtidsrettet vurdering av barnets situasjon.

Bestemmelsen om vedtak om omsorgsovertakelse i barnevernloven § 4-12 er en såkalt «kan-regel». Det betyr at det offentlige ikke plikter å fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Dersom barnets manglende eller ikke tilstrekkelige omsorgssituasjon kan avhjelpes ved hjelpetiltak, kan det ikke fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Dette følger uttrykkelig av loven, herunder bestemmelsens tredje ledd. Det er videre et nødvendighetskriterium som må være oppfylt før det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse.

Vedtak om omsorgsovertakelse skal være til barnets beste

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal være til barnets beste. Det følger av barnevernloven § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til barnets beste ved vurderinger som fattes etter barnevernloven kapittel 4. I tilknytning til dette er det viktig at barnet har en tilstrekkelig stabil omsorgssituasjon. Her ligger det at barnet skal ha god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Barn er ofte vare for større forandringer, både når det gjelder miljø og hvem som er barnets omsorgspersoner. Det må være et sentralt mål at barn ikke blir plassert frem og tilbake mellom hjemmet, institusjoner og fosterhjem, samt at barnet har mer eller mindre bestemte omsorgspersoner å forholde seg til. Det biologiske prinsipp og verdien for barnet å være sammen med sine biologiske foreldre er av betydning i saker hva gjelder barnets beste og vedtak om omsorgsovertakelse.

Advokat ved vedtak om omsorgsovertakelse

Våre medarbeidere har god kompetanse på barnevernssaker og bistår klienter i fylkesnemnda i forbindelse med vedtak om omsorgsovertakelse. Ta gjerne kontakt med vårt kontor hvis du er kalt inn til møte i fylkesnemnda eller har mistanke om at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Det er viktig å presisere at vi har streng taushetsplikt i alle saker.