Foreldreansvar og daglig omsorg

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om barnefordeling. Barnefordeling er en fordeling av hvor barnet skal bo fast, hvor mye samvær det skal være mellom barnet og den forelderen som barnet ikke bor fast hos, og om en eller begge foreldrene skal ta del i foreldreansvaret. Det er flere viktige hensyn og prinsipper som ligger til grunn for de vurderinger som tas i forbindelse med foreldreansvar og daglig omsorg. Det overveiende hensynet i alle saker hva gjelder barn, er hva som er til barnets beste. Barnets beste er en konkret vurdering og det er viktig å ha dette i mente i alle saker og vurderinger som gjelder barn. Saker som gjelder forelderansvar og daglig omsorg reguleres av Lov om Barn og foreldre av 1981 (barneloven).

Mekling før sak om barnefordeling

Det klare utgangspunktet er at foreldre selv kan avtale en ordning mellom seg hva gjelder foreldreansvar og daglig omsorg, samt samvær. Følgelig er det avtalefrihet om dette. Imidlertid ser man at det for mange foreldre er vanskelig å komme til enighet og utforme en egen avtale om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Foreldre som har felles barn under 16 år plikter å møte til mekling ved familievernkontoret før det reises sak om foreldreansvar og daglig omsorg eller samvær. Dette følger av barneloven § 51. Meklingens formål er at foreldrene skal komme frem til en skiftlig avtale om barnet. Hvis foreldrene ikke kommer til enighet kan saken sendes til rettslig behandling. For å ta ut søksmål i en sak om foreldreansvar og daglig omsorg må man som utgangspunkt vedlegge en gyldig meklingsattest. Fremleggelse av gyldig meklingsattest er et såkalt prosesskrav. Hvis det ikke fremlegges gyldig meklingsattest skal saken avvises av retten.

Hensynet til barnets beste

Som nevnt innledningsvis er det hensynet til barnet som er det grunnleggende prinsippet og det sentrale vurderingstemaet i alle saker som gjelder barn. Prinsippet om barnets beste er også lovfestet i barneloven § 48 som uttaler:

«Avgjørelser om foreldreansvar, om kvar barnet skal bu fast og om samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet».

Vurderingen av barnets beste er en konkret vurdering av det enkelte barnet. Hva som er til ett barns beste er ikke nødvendigvis til et annet barns beste. Barnets beste er en konkret og sammensatt vurdering.

Når det skal foretas en barnets beste-vurdering er det flere momenter som spiller inn. Herunder blant annet barnets forhold til hver av sine foreldre, hvilken kontakt barnet har til eventuelle søsken, hvilken kontakt og forhold barnet har til andre i familien, forholdet og tilknytningen til venner og det miljøet barnet er i per nå. Videre kan barnets alder og hva barnet selv ønsker være av betydning for barnets beste. Samarbeidet mellom foreldrene, eventuelt høyt konfliktnivå mellom dem, samt avstanden mellom foreldrene i forhold til hvor de bor kan ha betydning. De ovenfor nevnte momenter er noen eksempler på hva som kan ha betydning i en vurdering av barnets beste. Andre forhold kan også spille inn, samt at momentene kan ha ulik vekt.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er noe annet enn daglig omsorg. Hva som ligger i foreldreansvaret følger av barneloven § 30. Foreldreansvaret gjelder at barnet har krav på omsorg og omsorg av sine foreldre. Foreldre som har foreldreansvar for barnet har rett og plikt til å ta personlige avgjørelser for barnet, innenfor visse grenser. Avgjørelsene kan være hvor barnet skal gå på skole, fritidsaktiviteter og generell oppdragelse av barnet. Foreldre med foreldreansvar kan også ta avgjørelser eller bestemme over økonomiske forhold på vegne av barnet. Igjen skal avgjørelsene tas ut fra barnets interesser og behov. Dette er et utspring av hensynet til barnets beste.

Daglig omsorg

Bestemmelsen om daglig omsorg følger av barneloven § 37. Daglig omsorg har den forelderen som barnet bor fast hos. Den forelderen som har daglig omsorg for barnet, kan ta de daglige avgjørelser og beslutninger på vegne av barnet. Et annet begrep for daglig omsorg er bostedsmyndighet. Forelderen som har den daglige omsorgen for barnet kan blant annet bestemme hvor i landet barnet skal bo, om barnet skal være i barnehage eller ikke, samt andre større avgjørelser hva gjelder dagliglivet. Det kan by på utfordringer om den ene forelderen velger å flytte til et annet sted av landet.

Forskjell på foreldreansvar og daglig omsorg

Foreldre står fritt til å avtale både hva angår foreldreansvar og hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for barnet. Foreldreansvaret gjelder følgelig større avgjørelser for barnet og samtidig plikt og rett for forelderen til å ta del i barnets liv og gi barnet omsorg og omtanke. Daglig omsorg gjelder de mer dagligdagse spørsmålene og vurderingene. Foreldre som har foreldreansvar, men ikke daglig omsorg, har rett til å vite hvordan det går med barnet på skolen, helsemessige opplysninger og hvordan det for eksempel går på fotballtreningen. Videre kan foreldre som har foreldreansvaret fra på utenlandsturer med barnet, med mindre det er nedlagt forbud om dette, se her barneloven § 41.

Advokat ved foreldreansvar og daglig omsorg

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du har en sak om foreldreansvar og daglig omsorg, samt samvær. Vi har bred erfaring med slike saker og har god kompetanse på selve prosessen og hva som er viktig.